Adventist World Radio (Sgaw and Pwo Karen)

0 Comments »
ခဲအံၯကညီဖိလဿအအိဢ္လဿထံလီဿ္ကီဿ္ပူၯ မ့ဿ္ဂ့ၯ ထံဂုၯကီဿ္ဂၯ ထံကီဿ္တဘ့ဢ္ဘ့ဢ္အပူၯမ့ဿ္ဂ့ၯမ့ဿ္
အဲဢ္ဒိးကနဢ္ online ကညီကြဲၯလ့လိၯ (ကညီစွီၯဒီးပွိဿ္က်ိာ္) န့ဢ္ခဲအံၯပဟံးန့ဿ္ကနဢ္အီၯသ့ခီဖ်ိလဿ
online သ့လံန့ဿ္လီၯ. Adventist World Radio ကြဲၯလ့လိၯသန့နခါအံၯအိဢ္၀ဲလဿထံကီဿ္အါဘ့ဢ္ဒီး
ပဒိကနဢ္အီၯသ့က်ိာ္တဘ်ဴးက်ိာ္န့ဢ္လီၯ.

လဿအက်ါပာ္ဃုာ္၀ဲဒီးပယီၯက်ိာ္ဃုာ္ဒီးကီဿ္ပယီၯကလုာ္ဒူဢ္
သ့ဢ္တဖဢ္အက်ိာ္အဃိ တကးဘဢ္ပာ္ဃုာ္စ့ဿ္ကီး၀ဲဒီးကညီက်ိာ္ (စွီၯဒီးပွိဿ္) အဃိပ၀ဲကညီဖိသ့ဢ္တဖဢ္
ပမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးဒိကနဢ္အီၯန့ဢ္ပဟံးန့ဿ္ဒိကနဢ္အီၯလဿ online သ့လီၯ.
ဟံးန့ဿ္အီၯလဿသန့လဿယဟ့ဢ္လီၯနၯလဿလာ္တဖဢ္အံၯတက့ဿ္....

ကညီစွီၯက်ိာ္ (Sgaw Karen)
AWR Karen / Manumanaw (Myanmar)
AWR Karen - Sabbath School (Myanmar)

ကညီပွိဿ္က်ိာ္ (Pwo Karen)
AWR Pwo Western Karen (Myanmar)

0 Responses to "Adventist World Radio (Sgaw and Pwo Karen) "

Post a Comment