ပကသူ၀ဲ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) သုတဘုးတာတဂ့ၯအဂီဿ္

0 Comments »
ပဟ့ဢ္နီၯဟ့ဢ္ခီလိာ္သးဘဢ္ဃးဒီး ပွၯလဿ အသူ၀ဲ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) ကိးဂၯဒဲးတဖဢ္လဿအၾကဿး သ့ဢ္ညါ၀ဲန႔ဢ္လီၯ. ပွၯတနီၯနီၯဒု ကသ့ဢ္ညါတ့ဿ္၀ဲဒဢ္လံန႔ဢ္လီၯ. ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯဒ္လီဢ္ဂ့ၯ ပွၯလဿတသ့ဢ္ညါ တဖဢ္ကမ့ဿ္၀ဲ တဿ္အသီဒီး ပွၯလဿအသ့ဢ္ညါတ့ဿ္တဖဢ္ ကမ့ဿ္၀ဲ တဿ္မၯသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္လိာ္က့ၯသးန႔ဢ္ လီၯ. ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ မ့ဿ္ဘုးတာ္န႔ဢ္ ပသူအီၯ တဘဢ္လိာ္ဖိးဒ့လိာ္ကဲဢ္ဆိးဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.

(1) Window + R  ဘံးလီၯဃုာ္အီၯတက့ဿ္.၀ံၯဒိလီၯ (Recent)လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္လဿ (Box)အ၀ဲအံၯအပူၯ မ့ဿ္၀ံၯဒီးဘံးလီၯ (Enter)တက့ဿ္. လံာ္လဿ အအိဢ္ဖ်ါခဲလဿာ္ (Select all) မ့တမ့ဿ္ (Ctrl + A)၀ံၯ ဘံလီၯ(Shift + Delete)ဒီး ရွဲကြံာ္အီၯတက့ဿ္.

(2) Window + R  ဘံးလီၯဃုာ္အီၯတက့ဿ္.၀ံၯဒိလီၯ (Temp)လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္လဿ (Box)အ၀ဲအံၯအပူၯ မ့ဿ္၀ံၯဒီးဘံးလီၯ (Enter)တက့ဿ္. လံာ္လဿ အအိဢ္ဖ်ါခဲလဿာ္ (Select all) မ့တမ့ဿ္ (Ctrl + A)၀ံၯ ဘံလီၯ(Shift + Delete)ဒီး ရွဲကြံာ္အီၯတက့ဿ္.

(3) Window + R  ဘံးလီၯဃုာ္အီၯတက့ဿ္.၀ံၯဒိလီၯ (Prefetch)လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္လဿ (Box) အ၀ဲအံၯအ ပူၯ မ့ဿ္၀ံၯဒီးဘံးလီၯ (Enter)တက့ဿ္. လံာ္လဿ အအိဢ္ဖ်ါခဲလဿာ္ (Select all) မ့တမ့ဿ္ (Ctrl + A)၀ံၯ ဘံလီၯ(Shift + Delete)ဒီး ရွဲကြံာ္အီၯတက့ဿ္.

(4) Window + R  ဘံးလီၯဃုာ္အီၯတက့ဿ္.၀ံၯဒိလီၯ (%temp%)လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္လဿ (Box)အ၀ဲအံၯအ ပူၯ မ့ဿ္၀ံၯဒီးဘံးလီၯ (Enter)တက့ဿ္. လံာ္လဿ အအိဢ္ဖ်ါခဲလဿာ္ (Select all) မ့တမ့ဿ္ (Ctrl + A)၀ံၯ ဘံလီၯ(Shift + Delete)ဒီး ရွဲကြံာ္အီၯတက့ဿ္.
ကိးနံၯဒဲး နမၯရွဲအီၯ မ့ဿ္တကဲသနာ္က့ တႏြံအစွၯကတဿဿ္ သဿဘ်ီန႔ဢ္ ရွဲဘဢ္အီၯတက့ဿ္. အန႔ဢ္မးဒီး ဘဢ္ဃးဒီး ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ အတဿ္ဘုးတာ္အံၯ ကကိညဿ္ဒီး ကလီၯစွၯ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.
Jor Shee (ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီမုဿ္ထီဢ္)
12:15 PM

0 Responses to "ပကသူ၀ဲ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) သုတဘုးတာတဂ့ၯအဂီဿ္"

Post a Comment