အဲကလံး- ပယီၯ- ယပဢ္- ခိရံယါ- ရဿရွဢ္ -ကႜီဢ္တဲဢ္ လံာ္ခီယ့ၯ

0 Comments »
ခဲအံၯကဟ့ဢ္နီၯလီၯကဒီးပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ အဲကလံး- ပယီၯ- ယပဢ္- ခိရံယါ- ရဿရွဢ္ -ကႜီဢ္တဲဢ္ လံာ္ခီယ့ၯ တခါလီၯ. ယဆိကမိဢ္ လံာ္ခီယ့ၯတခါအံၯလဿအလီဿ္ဒဢ္၀ဲအဘ်ဴးအဖွိဢ္ကအိဢ္၀ဲအဃိ
ဟ့ဢ္နီၯလီၯယဲဆူပွၯဖးလံာ္ဖိသ့ဢ္တဖဢ္အအိဢ္လီၯ.  နမ့ဿ္ဘဢ္သးသူအီၯတခီဟံးန့ဿ္အီၯလဿလာ္အံၯ
တက့ဿ္. 


 Download Here...
 
7:57 PM

0 Responses to "အဲကလံး- ပယီၯ- ယပဢ္- ခိရံယါ- ရဿရွဢ္ -ကႜီဢ္တဲဢ္ လံာ္ခီယ့ၯ"

Post a Comment