Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Skype

0 Comments »
ဒီးပုဿ္၀ဲဿ္လဿအသူ Skype တဖဢ္မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးကြဲးကညီက်ိာ္ ဖးကညီက်ိာ္ ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯဒီး Zwekabin
Font ကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Skype အပူၯန့ဢ္မၯကြဿ္အီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲနဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္.

ကြဿ္တဿ္မၯအက်ဲတဆီဘဢ္တဆီဒ္တဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္...

အိးထီဢ္န Skype ၀ံၯလဲၯလဿ Tools -> Options ဒံးတဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္
၀ံၯဒီးလဲၯဆူ IM & SMS tab -> IM appearance တဆီဘဢ္တဆီဒံးအဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္


၀ံၯနလဲၯစံဢ္လီၯလဿ  IM appearance တက့ဿ္            


                    ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါအသိးဒီးလဲၯဆူ Change Font န့ဢ္တက့ဿ္


နလဲၯဆူ Change Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး လဲၯဆီတလဲက့ၯ Font လဿ Zwekabin Font န့ဢ္တက့ဿ္


နလဲၯဆီတလဲအီၯလဿ  Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး စံဢ္လီၯ OK ၀ံၯဖဲန့ဢ္နကြဲးလံာ္ဒီးနသကိးလဿ
ကညီက်ိာ္ Zwekabin Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯဒီးနသကိးမ့ဿ္ကြဲးလံာ္ဒီးနၯ နဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.


လဿ- စီၯကြဲၯကညီ
www.kwekanyaw.net

0 Responses to "Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Skype "

Post a Comment