ပကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo Messenger ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ

0 Comments »
ဒီပုဿ္၀ဲဿ္ကညီဖိလဿအသူ Yahoo  Messenger  တဖဢ္ခဲအံၯပကမၯကြဿ္သကိးတဿ္မၯအက်ဲတခါဘဢ္
ဃးပကကြဲးကဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo  Messenger ပူၯကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ...

ကြဿ္ဒီးမၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲဖ်ါလဿလာ္သိးတက့ဿ္......
ႏုာ္လီၯလဿန Yahoo  Messenger တက့ဿ္....
၀ံၯအိးထီဢ္နသကိးတဂၯဂၯလဿနကကြဲးလံာ္ဒီးအီၯအ Chat Box တက့ဿ္..


၀ံၯဒ္နထံဢ္တဿ္ဂီၯအသိးလဲၯစံဢ္လီၯလဿ T လဿကသံဢ္ထံက၀ီၯသးလဿအဂီၯတက့ဿ္...
ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ...


၀ံၯလဿ Font အလီဿ္န့ဢ္နလဲၯဆီတလဲက့ၯအီၯလဿ Zwekabin Font တက့ဿ္


နဆီတလဲအီၯဆူ Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯဒီးနသကိးမ့ဿ္
ကြဲးကညီက်ိာ္ဒီးနၯနဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ...


မၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲလဿယဒုးနဲဢ္နၯတဖဢ္အံၯဒီးနကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ဒီးနသကိးကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ
လီၯနကြဲးအိဢ္သကိးနသကိးလဿကညီက်ိာ္လဿ Yahoo သ့လံ မၯကြဿ္အီၯနီၯ...

စီၯကြဲၯကညီ
www.kwekanyaw.net

0 Responses to "ပကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo Messenger ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ"

Post a Comment