ပကမၯလိသကိး Linux OS အဂ့ဿ္

0 Comments »

ပွၯလဿအအဲဢ္ဒိးမၯလိနဿ္ပဿဿ္အါထီဢ္သးလဿ Linux OS တဖဢ္ ဟံးန့ဿ္ဒီလိး Ebook
လဿလာ္အံၯတက့ဿ္. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ကြဲးသးလဿပယီၯက်ိာ္တခီလီၯ. 

ဟံးန့ဿ္ဒီလိးအီၯဖဲအံၯ... 

, 9:01 PM

0 Responses to " ပကမၯလိသကိး Linux OS အဂ့ဿ္"

Post a Comment