ပဖး Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Wyzo Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ

0 Comments »
အခဲအံၯယကဟ့ဢ္နီၯလီၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ Wyzo Browser တခါလီၯ. Browser တခါအံၯ
မၯတဿ္ခ့်ဒိဢ္မး တကးဘဢ္ပစံးသ့လဿအမၯတဿ္ခ့်ဒိဢ္န့ဿ္ Mozilla Firefox သ့လီၯ. အမဲာ္ညါပထံဢ္ဘဢ္
လဿ ပယီၯ font မ့ဿ္ဂ့ၯပွၯကညီ Font မ့ဿ္ဂ့ၯမၯတဿ္ဂ့ၯဂ့ၯဒီးပဖးအီၯန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ အဃိအဲဢ္ဒိးနီၯလီၯဟ့ဢ္
ဒီပုဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ Browser တခါအံၯလီၯ. လီၯဆီဒဢ္တဿ္ ပွၯလဿအသူ Zawgyi (မ့) Zwekabin/
Kwekabaw Font တဖဢ္မ့ဿ္သူ Wyzo Browser ဒီးဖး Zawgyi (မ့) Zwekabin/Kwekabaw Font မ့ဿ္တ
န့ဿ္ဘဢ္တခီန့ဢ္ကြဿ္တဿ္မၯအက်ဲဒီးတဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯတက့ဿ္.

၁. ဒီလိးလီၯ Wyzo Browser တက့ဿ္ ... အိးထီဢ္န Wyzo Browser ၀ံၯလဲၯလဿ tools ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါအသိးတက့ဿ္.


၂. နမ့ဿ္လဲၯလဿ tools oံၯန့ဢ္လဲၯလီၯဆူ Options ၀ံၯစံဢ္လီၯဖဲ Options ၀ံၯန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box
ဖိဟဲဖ်ါထီဢ္တခါဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.


၀ံၯလဲၯဃုကြဿ္ကဒီးဆူ Content န့ဢ္တက့ဿ္.


ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္အဲကလံး Font Times New Roman ၀ံၯဖဲအလီဿ္န့ဢ္ဆီတလဲက့ၯလဿ zwekabin/
kwekabaw Font တက့ဿ္.


နဆီတလဲက့ၯလဿ Zwekabin/ kwekabaw Font မ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နဖးပယီၯက်ိာ္‚ ကညီက်ိာ္ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ
တလိဢ္လဿနလဲၯဟ့ဢ္ဆီတလဲအီၯလဿ Zawgyi Font လဿၯဘဢ္ နမ့ဿ္ဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font
န့ဢ္နဖး Zawgyi Font န့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ. 

0 Responses to "ပဖး Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Wyzo Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ"

Post a Comment