Blog ကစဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္ Website Scanner

0 Comments »လီၯဆီဒဢ္တဿ္ပွၯလဿအဒုးအိဢ္ထီဢ္နီဿ္ကစဿ္ Blog/Website သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးလဿအပွာ္ယဲၯ
သန့/ဘလီးတဖဢ္ကပူၯဖ်ဲးဒီး တဿ္ဃဢ္ (Virus) တဖဢ္ ခဲအံၯယဟ့ဢ္နီၯလီၯန့ဿ္သု Website Scanner
လဿအမၯသံတဿ္ဃဢ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯ‚ န Scan ကြဿ္န Blog/Website ဒီးနကသ့ဢ္ညါဘဢ္လဿန Blog/
Website တဿ္ဃဢ္အိဢ္ (မ့) က Scan သံကြံာ္န့နၯတဿ္ဃဢ္သ့ဢ္တဖဢ္လီၯ.

နဟံးန့ဿ္အိးထီဢ္ Website သ့ဢ္တဖဢ္လဿယဟ့ဢ္နၯလဿလာ္အံၯဒီးအိးထီဢ္အီၯဒီး ဖဿႏုာ္လီၯန
Blog/Website အမံၯ ... Ur link ၀ံၯန Scan အီၯသ့လီၯ. မ့ဿ္တဿ္မၯအက်ဲတခါလဿနကဒီသဒဿ
န Blog/Website ကပူၯဖ်ဲးဒီး Virus တဖဢ္အဂီဿ္န့ဢ္လီၯ.


www.virustotal.com
www.unmaskparasites.com
www.sucuri.net

                    www.sucuri.net

 

0 Responses to "Blog ကစဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္ Website Scanner "

Post a Comment