သန႔လဿတအဲဢ္ဒိးလဿ ကဟဲႏုာ္လီၯလဿ လီပွီဿ္စုအပူၯတဖဢ္ ပကပံးဃာ္အီၯဒ္လဲဢ္

0 Comments »
လဿနလီပွီဿ္စုအပူၯ သန႔လဿတဂာ္တဿ္တဖဢ္ မ့ဿ္ဟဲဖ်ါထီဢ္န႔ဢ္ ခဲအံၯကဒုးနဲဢ္နၯလဿ ညီညီဖိလီၯ. သန႔လဿ မ့ဿ္ဟဲဖ်ါထီဢ္ခဲအံၯခဲအံၯ တစိဿ္လီဿ္လီဿ္ဒီးမၯတဿ္အဂၯတခ်ဳးနီတမံၯလဿၯန႔ဢ္ မ့ဿ္ဟဲထီဢ္ ဒီးပံာ္ကြံာ္အီၯတက့ဿ္. လဿခံတမ့ဿ္လဿကဟဲဖ်ါထီဢ္လဿၯဘဢ္. ကဲကြဿ္ဖဲအဖီလာ္အံၯတက့ဿ္.

ပကပံးဃာ္အီၯခီဖ်ိ internet explorer

( 1) အိးထီဢ္ IE အံၯတက့ဿ္.

( 2) Tools >> internet option >> security အံၯဃုထဿအီၯတက့ဿ္.

( 3) Restricted sites အလြဲဿ္အဂီၯလဿအဖ်ါထီဢ္အံၯ Cross X ဃာ္အီၯဒီးဆီဢ္လီၯတက့ဿ္.

( 4) မ့ဿ္၀ံၯဒီးလဿအဖီလာ္ Site ကအိဢ္၀ဲတခါလီၯ. ဆဲးဆီဢ္လီၯကဒီးအ၀ဲန႔တက့ဿ္.( 5) အက့ဿ္အဂီၯလဿအဟဲအိဢ္ဖ်ါထီဢ္တဿ္လီၯဟိတဖဢ္သန႔လဿနတအဲဢ္ဒိးတဖဢ္ထဿနုာ္အီၯ၀ံၯ Add က့ၯအီၯတက့ဿ္. ၀ံၯလံ. စီစီကဆွံ www.kashee.net

0 Responses to "သန႔လဿတအဲဢ္ဒိးလဿ ကဟဲႏုာ္လီၯလဿ လီပွီဿ္စုအပူၯတဖဢ္ ပကပံးဃာ္အီၯဒ္လဲဢ္"

Post a Comment