MS Office Professional Plus 2010 ( 32 / 64 bits)

0 Comments »

ခဲအံၯပွၯလဿအအဲဢ္ဒိးသူ MS Office Professional Plus 2010 တဖဢ္ပဟ့ဢ္နီၯလီၯန့ဿ္သုလံ
တမ့ဿ္ထဲလဿ  32 bit အဂီဿ္တခါဧိၯဘဢ္  64 bitအဂီဿ္စ့ဿ္ကီးနသူအီၯန့ဿ္လီၯ. ပဖဿႏုာ္ဃုာ္န့ဿ္နၯ
ဒီး KMS Activator လီၯ ဟံးန့ဿ္ဒီလိး၀ံၯဒီး Active အီၯလဿ Activator လဿပဟ့ဢ္နၯအံၯတက့ဿ္.
တခ်ဴးလဿန Active အီၯဒံးဘဢ္န့ဿ္ ပံးဃာ္ န Virus Program ၀ံၯမး Active အီၯတက့ဿ္. 


Download:
MS Office Professional Plus 2010

0 Responses to "MS Office Professional Plus 2010 ( 32 / 64 bits)"

Post a Comment