ပကဖဿႏုာ္ PDF လဿဘလီးပူၯဒ္လဲဢ္ ၂

0 Comments »
ယကြဲးဘဢ္ဃးဒီးပကဖဿႏုာ္ PDF file လဿဘလီးပူၯဖဲမဟါကဿာ္တခါဒီးယထံဢ္လဿပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္
တနဿ္ပဿဿ္အီၯရွ့ဘဢ္ဒီးပွၯသံကြဿ္အီၯလဿ cbox အိဢ္အဃိယကတဲပႜးအါထီဢ္တစဲးဒ္အံၯလီၯ.
လဲၯမၯအီၯတဆီဘဢ္တဆီဒ္တဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသးတက့ဿ္.
ကြဿ္ဘဢ္ဃးပက upload လီၯ PDF လဿ www.embedit.in ၀ံၯဒီပကဟံးန့ဿ္အ code ၀ံၯဖဿႏုာ္
လီၯအီၯဆူဘလီးပူၯတက့ဿ္.

1.လဲၯဆူ www.embedit.in တက့ဿ္ဒီး upload လီၯန PDF file ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.လဲၯဟံးန့ဿ္န file လဿနပာ္ဃာ္အီၯလဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯတက့ဿ္.


ဖဲန upload လီၯအီၯအခါအ၀ဲကဃ့နၯန ID နကႏုာ္လီၯအီၯဖဲလဲဢ္တခါလဲဢ္‚အဒိ gmail (မ့) တခါခါ
သ့၀ဲလီၯ. ကြဿ္လဿနကစဿ္တဿ္ဘဢ္သးလီၯ၀ံၯနကထံဢ္ဘဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါအသိးလီၯ. လဲလဿ copy to clipboard ဒီးခီဖံဢ္ code တဖဢ္အံၯ၀ံၯ
နလဲၯဆူဘလီးပူၯဒီးဖဿႏုာ္လီၯအီၯဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္တက့ဿ္.


လဲၯဆူ Edit HTML ၀ံၯဖဿႏုာ္လီၯ code သ့ဢ္တဖဢ္တက့ဿ္. လဿ height ဒီး width အလီဿ္နီဿ္ဂံဿ္
သ့ဢ္တဖဢ္န့ဢ္နဆီတလဲအီၯဒ္နတဿ္ဘဢ္သးအသိးသ့လီၯ. နမၯတဿ္သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္၀ံၯန လဲၯဆူ
Publish Post ၀ံၯန PDF ကဟဲဖ်ါထီဢ္လဿနဘလီးမဲာ္ကဘ်ံးပၯလိၯလီၯ.

0 Responses to "ပကဖဿႏုာ္ PDF လဿဘလီးပူၯဒ္လဲဢ္ ၂"

Post a Comment