ပက install လီၯ ubuntu လဿ window ပူၯဒ္လဲဢ္

0 Comments »
ခဲအံၯပကမၯလိသကိးဘဢ္ဃးဒီး Ubuntu အဂ့ဿ္တဆံးတက့ဿ္လီၯ. ပွၯတနီၯနီၯဒုကသူဘဢ္၀ဲလံဒီးတနီၯနီၯ
ဒုတသူဘဢ္ဒံးအဃိကမ့ဿ္တဿ္အသီလဿအဂီဿ္လီၯ.ဒီးတကးဒ္ဘဢ္အမဲာ္ညါဘဢ္ဃးဒီး Ubuntu တခါအံၯယ
တထံဢ္လဿကညီဖိတဖဢ္သူအါဒံးအဃိယအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯဆူပွၯလဿတသူဒံးဘဢ္တဖဢ္အဂီဿ္လီၯ. ပွၯတနီၯ
နီၯသူ၀ဲ window ဘ်ဲလံအဃိမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးသူ Ubuntu န့ဢ္သူကြဿ္တဘီ. မ့မ့ဿ္ယဲဒုယသူတြဲ window 7 ဒီး
Ubuntu လီၯ. ဂ့ၯဂ့ၯအဿဂ့ၯပကသူကြဿ္ Ubuntu တဘီ.

1. လဲၯဟံးန့ဿ္ Download Ubuntu ဖဲအံၯတက့ဿ္.  ၀ံၯ install လီၯအီၯတက့ဿ္.


နမ့ install အီၯန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါလဿထးအသိးလီၯ. တခ်ဴးန install လီၯအီၯဒ္ဘဢ္န့ဢ္နလဲၯ
လဿ Disk Management ဒီးနလဲၯမၯအါထီဢ္န drive တခါသ့လီၯမ့တမ့ဿ္နလဲၯ install ႏုာ္လီၯလဿန
drive C ပူၯသ့လီၯ. ဖဲန install လီၯအီၯအခါန့ဢ္နကဘဢ္ဃုထဿတဿ္ဂ့ဿ္သ့ဢ္တဖဢ္ဒံးဖ်ါလဿထးအသိးဒီး
လဿ installation drive န့ဢ္နမ့ဿ္ခြဲလီၯဆီ drive တခါလဿအဂီဿ္တခီနလဲၯဃုထဿအီၯလဿနခြဲပာ္အီၯဒီး install ႏုာ္လီၯအီၯတက့ဿ္. ၀ံၯအမဲာ္ညါမၯပွဲၯတဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯတခါဘဢ္တခါဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿထးအသိး
တက့ဿ္.


မၯပွဲၯတဿ္ဂ့ဿ္တဿ္က်ိၯလဿထးတဖဢ္၀ံၯ install လီၯအီၯတက့ဿ္.


 နမ့ဿ္ install လီၯအီၯန့ဢ္နကဘဢ္ခိးနစိဿ္ဖိမ့ဿ္၀ံၯအ၀ဲကဃ့နၯ Reboot now မ့တမ့ဿ္I want to manually
reboot later ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯ Reboot အီၯတဘ်ီဃီဒီးန window က restart က့ၯအသးဒ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.


ဖဲန window restart က့ၯအသးတဘ်ီဃီန့ဢ္နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးသူ Ubuntu တခီဃုထဿအီၯလဿ Ubuntu ဒီးနမ့ဿ္
အဲဢ္ဒိးသူအီၯလဿ window တခီဃုထဿအီၯလဿ window တက့ဿ္.နမ့ဿ္ဃုထဿအီၯလဿ ubuntu တခီ
ubuntu အမဲာ္သဢ္ကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒီးနကဘဢ္ဖဿႏုာ္၀ဲဒဢ္အ password လဿနဟ့ဢ္ဃာ္အီၯလဿတခ်ဴးန install အီၯဒံးဘဢ္န့ဢ္လီၯ.နမၯတဿ္မၯအက်ဲသ့ဢ္တဖဢ္အံၯမ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နသူ၀ဲဒဢ္ Ubuntu န့ဿ္လံန့ဢ္လီၯ. သူကြဿ္တဘီခြါသ့ဢ္ဧဿ
မ့ဿ္တနဿ္ပဿဿ္ရွ့တခီဟံးန့ဿ္လ့းခ္လဿဖီလာ္တဖဢ္အံၯဒီမၯနဿ္ပဿဿ္အါထီဢ္သးသ့လီၯ.
နမ့ဿ္တအဲဢ္ဒိးသူလဿၯတခီနလဲၯ uninstall အီၯသ့လီၯ. နလဲၯလဿ start> control panel >
programs and features> ၀ံၯန Uninstall အီၯသ့လီၯ.

ubuntu 1
ubuntu 2
    

11:23 PM

0 Responses to "ပက install လီၯ ubuntu လဿ window ပူၯဒ္လဲဢ္"

Post a Comment