ပကဖဿႏုာ္ PDF လဿဘလီးပူၯဒ္လဲဢ္

2 Comments »
ယသကိးတဂၯသံကြဿ္ယၯခြါဧဿပကဖဿႏုာ္လီၯ PDF file လဿဘလီး ပူၯန့ဢ္ပကဘဢ္မၯဒ္လဲဢ္
မ့မ့ဿ္ယဲဒုယ upload လီၯအီၯလဿ၀ဲးစဲး ပူၯ၀ံၯမးယဟံးန့ဿ္အ embed code ဒီးယလဲၯဖဿႏုာ္လီၯ
အီၯဆူဘလီးအပူၯလီၯ. ယကတဲပႜးနၯဒ္ယမၯညီႏုာ္အသိးလီၯ. ယလဲၯ upload လီၯ PDF file
တဖဢ္လဿ၀ဲးစဲးတဖဢ္အပူၯဒ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

http://embedit.in
http://www.docstoc.com
http://www.scribd.com 

ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ယသူအါကတဿဿ္ www.embedit.in လီၯ. တလိဢ္ပလဲၯ register အီၯဒ္သိးအဂၯ
တဖဢ္ဘဢ္ပဟံးန့ဿ္ PDF file လဿပခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အပူၯဒီးပ upload လီၯအခါကဃ့ပွၯလဿပကႏုာ္လီၯ
အီၯလဿgmail မ့ဿ္ဂ့ၯ‚ yahoo မ့ဿ္ဂ့ၯန့ဢ္လီၯ တလိဢ္ပလဲၯ sing up ဘဢ္. ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯဒ္လဲဢ္ဂၯမၯကြဿ္
အီၯတဘီခြါဧဿ...
2:20 AM

2 Responses to "ပကဖဿႏုာ္ PDF လဿဘလီးပူၯဒ္လဲဢ္"

စီၯယိၯရွံယၯလ့ Says :
October 14, 2011 at 10:14 AM

မ့မ့ဿ္လဿ www.embedit.in အဂီဿ္‚ နမ့ဿ္ဟံးန႔ဿ္ Code န႔ဢ္ လဿ Code လီဿ္ခံကတဿဿ္ န႔ဢ္ သုတသးပ့ၯနီဢ္ထဿႏုာ္ </embed> တဂ့ၯ. မ့ဿ္တထဿႏုာ္အ၀ဲန႔ဢ္ဘဢ္ တခီ ပမၯအီၯတန႔ဿ္နီတဘ်ီဘဢ္.

ကြဲၯကညီ Says :
October 14, 2011 at 12:22 PM

တဿ္ဘ်ဴးဒိဢ္မးသရဢ္ယိၯရွံယၯလဿနတဿ္မၯပွဲၯထီဢ္က့ၯအဃိလီၯ.
ယကတဲအါထီဢ္တစဲးတဿ္လဿ www.embedit.in န့ဢ္ပသူအီၯလဿ
Ning com စ့ဿ္ကီးန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ http://www.docstoc.com
http://www.scribd.com ယဟံးန့ဿ္အ embed code ၀ံၯဒီးယလဲၯဖဿ
ႏုာ္လီၯအီၯလဿ ning com န့ဢ္ယထံဢ္လဿလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္တဖ်ါဘဢ္အဃိ
မ့မ့ဿ္လဿ ning com အဂီဿ္န့ဢ္ပမ့ဿ္သူအီၯလဿ www.embedit.in န့ဢ္
ကမ့ဿ္တဿ္ဂ့ၯကတဿဿ္လီၯ.

Post a Comment