Hardware တဿ္ဂီၯမူအကူာ္သ့ဢ္တဖဢ္

0 Comments »

အိဢ္တဟါဖဲယလဲၯအိဢ္သကိး sawlinux ဘလီးအခါယဖးကြဿ္တဿ္ကြဲးတခါဘဢ္တခါဒီးလဿတဿ္ကြဲးအက်ါယထံဢ္ဘဢ္ဃးဒီး
hardware တဿ္ဂီၯမူအကူာ္သ့ဢ္တဖဢ္ယဆိမိဢ္ဘဢ္ဃးဒီး hardware န့ဢ္ျကဿးလဿပွၯသူခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ဖိတဖဢ္ကဘဢ္နဿ္ပဿဿ္
အီၯတဆံးတက့ဿ္ဘဢ္မႏုၯလိလဲဢ္ပမ့ဿ္တနဿ္ပဿဿ္ဘဢ္ဃးဒီး hardware အဂ့ဿ္နီတစဲးဒုတကဲထီဢ္စ့ဿ္ကီးဘဢ္ပခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္မ့ဿ္
ဟးဂီၯမ့တမ့ဿ္ပခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တဿ္ဂ့ဿ္ကီမ့ဿ္အိဢ္ထီဢ္တမံၯမံၯဒီးပကသ့ဢ္ညါထြဲအီၯတဆံးတက့ဿ္အဂ့ဿ္အဃိအဲဢ္ဒိးနီၯလီၯယဲ
ဘဢ္ဃးဒီး hardware တဿ္ဂီၯမူအကူာ္သ့ဢ္တဖဢ္လဿပွၯလဿတလဲၯကြဿ္ဘဢ္ဒ္အီၯလဿ sawlinux ပွာ္ယဲၯသန့သ့ဢ္တဖဢ္ဒီး
ပွၯလဿအဟဲအိဢ္သိး၀ဲကညီအဲဢ္ထံဢ္ပွာ္ယဲၯသန့တဖဢ္အဂီဿ္လီၯ. ယဆိမိဢ္ကကဲထီဢ္တဿ္ဘ်ဴးတဿ္ဖွိဢ္တဆံးတက့ဿ္လီၯ. ကြဿ္သကိးအီၯတဘီ...

Hardware တဿ္ဂီၯမူအကူာ္သ့ဢ္တဖဢ္
4:48 AM

0 Responses to "Hardware တဿ္ဂီၯမူအကူာ္သ့ဢ္တဖဢ္"

Post a Comment