ကီဿ္ပယီၯမုဢ္ဂဲၯဒိခြါဂဲၯဒိ အလီတဲစိနီဿ္ဂံဿ္

0 Comments »
အါတက့ဿ္ကညီဖိတဖဢ္လဿထံခ်ဿကီဿ္ခ်ဿထံဒိဢ္ကီဿ္လဲဿ္သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္အိဢ္ကလီတဿ္မၯမ့ဿ္ပ်ဿ္မုဿ္ဃုနံၯအိဢ္ဘွံးနံၯန့ဢ္
ကြဿ္ဒဢ္ပယီၯပူဒီယုာ္လီၯအီဢ္မ့ၯမးတခ်ဴးလဿၯဘဢ္. လီၯဂာ္ဘဢ္ယၯလဿမ့ဿ္တကြဿ္ဘဢ္ပယီၯပူဘဢ္ဒီးအီဢ္မ့ၯတ၀ံဢ္
ဘဢ္အဃိခဲအံၯယအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯအ၀ဲသ့ဢ္လဿကီဿ္ပယီၯမုဢ္ဂဲၯဒိခြါဂဲၯဒိသ့ဢ္တဖဢ္အ phone နီဿ္ဂံဿ္လီၯ. ပကြဿ္
လဿအပူမ့ဿ္တအါယးဘဢ္တခီပဆဲးကတိၯတဿ္ဒီးအ၀ဲသ့ဢ္လဿ phone ပူၯသ့စ့ဿ္ကီးလီၯ... ၀ဢ္သနဢ္မ့ဿ္အိဢ္မၯတဘီ
ကညီခြါသ့ဢ္ဧဿအမုဢ္ကနီၯအိဢ္စ့ဿ္ကီးလီၯ. ဆဲးထူတဘီ သက္မြန္ျမင့္ ဒုအ၀ၯတအိဢ္ဒံးဘဢ္ free လီၯ .ေနတိုး-095193318
မုိးေအာင္ရင္-095012600
လင္းလတ္ဟိန္း-099927380
အစၥဏီ-584501
စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္-095016053
ရဲေလး-095111281
ထြန္းထြန္း-095136585
ႏုိင္းႏုိင္း-573737
Lလြန္း၀ါ-095138878
နႏၵစိုင္း-505403
ရန္ေအာင္-095015518 ၊ 3541372
လူမင္း-098022155 ၊ 095011771
ဟိန္းေ၀ယံ-379739 ၊ 250143
ဟဲေလး-095117151
ေရဗကၠာ၀င္း-095149662
Lဆိုင္းဇီ-095191251
ဆုန္းသင္းပါရ္-095150990
ပုလဲ၀င္း-095172505
စုိးျပည့္သဇင္-095001199
ေမနန္းေခါင္-095199838
ေမထြဋ္ေခါင္-095077999 ၊ 556570
ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္-220831 ၊ 095108855
ျပည့္ဖူးခုိင္-095103940 ၊ 095144028
ရတနာ-660371 ၊ 095015515
ဟန္ေႏြၿငိမ္းJenny-224610
ေမကဗ်ာ-095019883
ရည္မြန္-512391
စႏီၵျမင့္လြင္-095031411
သင့္ဇာ၀င့္ေက်ာ္-095012777
နန္းစုရတီစုိး-256851 ၊ 095019742
ေအး/ႏွင္း၀တ္ရည္ေသာင္း 095035556
န၀ရတ္-095010034
သက္မြန္ျမင့္-095022559
အူ၀ဲ-095163082 ၊ 548612
မုိးေဟကုိ-095109343
ခ်စ္သူေ၀-386732
ရတနာမိုင္-554259


0 Responses to "ကီဿ္ပယီၯမုဢ္ဂဲၯဒိခြါဂဲၯဒိ အလီတဲစိနီဿ္ဂံဿ္"

Post a Comment