ပယီၯ‚ ပဢ္လံး‚ အဲကလံးက်ိာ္ dictionary လဿ Gtalk အပူၯ

0 Comments »
ခဲအံၯအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯဘဢ္ဃး Gtalk ပယီၯ‚ ပဢ္လံး‚ အဲကလံး dictionary လဿ Gtalk ပူၯလီၯ. လဿအပူၯကြံာ္ပွၯတနီၯနီၯဒုက
သူဘူ en2mm12@mmgeeks.org လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့မ့မ့ဿ္ dictionary တခါအံၯတခီ နမ့ဿ္ဒိလဿ ပယီၯမ့ဿ္ဂ့ၯ‚ ပဢ္လံးက်ိာ္
မ့ဿ္ဂ့ၯ‚ အဲကလံးက်ိာ္မ့ဿ္ဂ့ၯန့ဿ္ခဲလဿာ္လီၯ. မ့ဿ္စ့ဿ္ကီးတဿ္ဘ်ဴးတဿ္ဖွိဢ္လဿပွၯဘူးဒးဖိသ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္ခီဖ်ိလဿအပာ္ဃုာ္ဒီးပဢ္လံး
က်ိာ္လီၯ. မ့ဿ္စ့ဿ္ကီးက်ဲအညီကတဿဿ္အခ့်ကတဿဿ္ခီဖ်ိလဿပသူအီၯန့ဿ္လဿ online အဃိလီၯ. ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯဒ္လဲဢ္ဂ့ၯသူကြဿ္အီၯတက့ဿ္
ပွၯဖးလံာ္ဖိသ့ဢ္ဧဿ...

န Add ႏုာ္လီၯအီၯလဿန Gmail/Gtalk ပူၯဒ္န Add ႏုာ္လီၯနသကိးအသိးတက့ဿ္.
ကြဿ္တဿ္ဂီၯလဿလာ္အသိးမၯထြဲအီၯဒီးနကထံဢ္ဘဢ္အီၯလီၯ.
add ႏုာ္လီၯအီၯဒ္အံၯအမ့ဿ္  pali2myn@gmail.com တက့ဿ္.


န add ႏုာ္လီၯအီၯမ့ဿ္၀ံၯမ့ဿ္အိဢ္ online ဒီးနဒိလီၯလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ဒ္နဘဢ္သးအသိးဒီးအ၀ဲကဟဲဖ်ါထီဢ္လီၯ.
ဖဲအအိဢ္ Online အခါနမ့ဿ္ဒိလီၯ ပယီၯက်ိာ္‚ ပဢ္လံးက်ိာ္‚ အဲကလံးက်ိာ္တခါခါဒီးအ၀ဲကစံးဆဿနၯ
တဘ်ီဃီလီၯ.
10:28 PM

0 Responses to "ပယီၯ‚ ပဢ္လံး‚ အဲကလံးက်ိာ္ dictionary လဿ Gtalk အပူၯ"

Post a Comment