WinUSB Maker 1.0 - Windows Setup to USB Solution (x86/x64)

0 Comments »
အခဲအံၯ ဒုးသ့ဢ္ညါကဒီးန႔ဿ္နၯဒီး Win USB Maker အသီတခါလီၯ. ကမ့ဿ္၀ဲ 32bit ဒီး 64bit အဂီဿ္ ခံခါလဿာ္လီၯ. ကမၯစဿၯနၯဂ့ၯဒိဢ္န႔ဿ္ဒံးခဲအံၯ Windows 8 လဿအဟဲပဿဿ္ထီဢ္လဿ မုဿ္မဆါတနံၯအံၯ န႔ဢ္လီၯ. လဿခံမ့ဿ္၀ဲ ဟဲပဿဿ္ထီဢ္ဒံးန႔ဢ္ ကတီဢ္ထီဢ္န႔ဿ္နၯကြ႔ဿ္ကြ႔ဿ္လီၯ.

ကမ့ဿ္၀ဲတဿ္အညီလဿနဂီဿ္ဒီး File size တခီ အိဢ္၀ဲဒဢ္ထဲ 2.79 MB လီၯ. ဂ့ၯကတဿဿ္လဿနကစိာ္အီၯ အဂီဿ္လီၯ. ဟံးန႔ဿ္ပာ္ဃာ္အီၯသ့လီၯ. လဿခံလဿလာ္မ့ဿ္လိဢ္ဒီး သူအီၯသ့လဿ က်ဲတဘိဘိမီၯ.

နမ့ဿ္သူဢ္ဘဢ္သးလီတခီ - Download here

လဿ - စီၯကဆွံ(ဆွဳဢ္အါဆွံ - ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီဿ္မုဿ္ထီဢ္ ဟံဢ္ဖိဃီဖိ)
, 3:00 PM

0 Responses to "WinUSB Maker 1.0 - Windows Setup to USB Solution (x86/x64) "

Post a Comment