၀့ဒိဢ္ Windows Xp SP3 Veleno OS

0 Comments »
၀့ဒိဢ္ Windows XP SP3 တခါအံၯ အဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯဘဢ္သးဆူဢ္ ဒီပုဿ္၀ဲဿ္အဂၯတဖဢ္အအိဢ္လီၯ. တဿ္လဿအလီၯကမဿကမဢ္တခီ မ့ဿ္၀ဲ အဒိဢ္ File size အိဢ္ဒဢ္ထဲ 9.7 MBလီၯ. မ့ဿ္အ၀ဲသ့ဢ္ က့ၯဘွီဆံးလီၯ၀ဲဒ္လဲဢ္န႔ဢ္ ယတသ့ဢ္ညါစ့ဿ္ကီးဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္ တုၯမ့ဿ္ နရဿ္လီၯက့ၯအီၯဒီး Rar File အံၯတဘ်ီ အိဢ္ဖ်ါအသးလဿ Veleno OS.ISO အမံၯဒ္အံၯဒီး အဒိဢ္ Size ကအိဢ္၀ဲ  695 MB လဿအမ့ဿ္၀ဲ ISO File အံၯကဟဲဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္လီၯ. 

File အ၀ဲန႔ဢ္ ခီဖံဢ္က့ၯအီၯလဿ CD Burn မ့ဿ္၀ံၯဒီး နကဒိးန႔ဿ္ဘဢ္၀ဲ ၀့ဒိဢ္ လီကြီၯတဘ့ဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. ဒ္အညီႏုဿ္ပတီဢ္ထီဢ္၀့ဒိဢ္အဂၯအသိး ပတီဢ္ထီဢ္သ့လီၯ. နမ့ဢ္သူဢ္ဘဢ္သးလီတခီ ၀ံသးစူၯ ဟံးန႔ဿ္ ဘဢ္ လ့ဢ္ Link လဿတဿ္ဖီလာ္အံၯဒီး ဒီလိဢ္က့ၯအီၯတက့ဿ္.

နမ့ဿ္သူဢ္ဘဢ္သးလီတခီ - Download here

လဿ - စီၯကဆွံ(ဆွဳဢ္အါဆွံ - ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီမုဿ္ထီဢ္ဟံဢ္ဖိဃီဖိ)
, 3:00 PM

0 Responses to "၀့ဒိဢ္ Windows Xp SP3 Veleno OS "

Post a Comment