USB Memory Stick အပူၯ ဖဲဢ္သ့ဢ္တဖဢ္ ထူးသံမ့ဿ္တန႔ဿ္ဒီး ခီဢ္ဖံဢ္မ့တန႔ဿ္ဘဢ္န႔ဢ္….

0 Comments »
လဿနလီပွီဿ္စုအပူၯ ဘဢ္သ့ဢ္သ့ဢ္ တဿ္ဃဿ္ ဘဲရဿဢ္ ကအီဢ္နတဿ္ မ့တမ့ဿ္ န
Memory Stick အံၯ နကလဲၯထဿႏုာ္ဘဢ္လဿ ပွၯလီပွီဿ္စုအဂၯဒီး တဘ်ီဃီ နဟဲက့ၯထဿႏုာ္လဿ နခီဢ္ဖႜဴထဿ္အပူၯ တဘ်ီ တဿ္လဿ အပာ္ခူသူဢ္တဿ္အံၯ ဟဲႏုာ္ဃုာ္၀ဲသ့လီၯ ဘဢ္ထြဲဒီး Script အံၯ တမ့ဿ္၀ဲ ဘဲရဿဢ္ ဘဢ္. အ၀ဲဟဲခီဖ်ိလဿ Autorun တဆီန႔ဢ္လီၯ. ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯဒ္လီဢ္ဂ့ၯ ကမ့ဿ္လဿ တဿ္ဂ့ဿ္အကလုာ္ကလုာ္အဃိ လဿန USB Memory Stick အပူၯ ထူးသံတန႔ဿ္ ခီဢ္ဖံဢ္တန႔ဿ္အံၯ ကမ့ဿ္၀ဲ Write Protect လဿအမ့ဿ္ Error တခါအံၯ ဟဲကဲထီဢ္အသးလီၯ. မ့ဿ္ဟဲကဲထီဢ္အသးဒ္အံၯန႔ဢ္ ကမၯဘဢ္မၯမႏုၯလဲဢ္ဒီး ကဘဢ္မၯဒ္လဲဢ္န႔ဢ္ တသ့ဢ္ညါလဿၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဃးဒီးတဿ္ဂ့ဿ္တခါအံၯ ယလဲခီဖ်ိဘဢ္စ့ဿ္ကီးလီၯ. သးလဿာ္ဒီး သးဟးဂီၯစ့ဿ္ကီးလီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ပကဘွါရွဲက့ၯအီၯလဿ ညီညီဖိဒီး တကီတခဲဘဢ္ဒ္လဿ လာ္အံၯအသိးလီၯ.

HKEY_LOCAL_MACHINE>>System>>CurrentControlSet>>Control>>StorageDevicePolicies ႏုာ္လီၯဘဢ္ဒ္အတုၯလဿ ပတီဿ္၀ဲအံၯတက့ဿ္. မ့ဿ္တုၯဖဲန႔ဢ္ကြဿ္လဿ စုထြဲတကပၯ နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ (Write Protect) တခါလဿ အလြဲဿ္ဖိတခါလဿ အလုးအံၯဒီး တဿတပတီဿ္ နကဘဢ္ဆီဢ္လီၯ၀ဲ Start>Run(box) အပူၯထဿႏုာ္လီၯ regedit အ၀ဲအံၯတက့ဿ္. မ့ဿ္၀ံၯဒီး Registry Editor အံၯကဟဲဖ်ါထီဢ္၀ဲလီၯ. လဿအ၀ဲအံၯအပူၯ နကဆီဢ္လီၯ၀ဲ ဖဲဢ္တခါအံၯခံထံဢ္ မ့ဿ္၀ံၯဒီး Value Data ‘1’ အ၀ဲအံၯကဒုးနဲဢ္က့ၯအီၯလဿ ‘0’ တက့ဿ္. မ့ဿ္၀ံၯဒီး ဟးထီဢ္က့ၯလဿ Registry Editor ၀ံၯဒီး Restart က့ၯနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တက့ဿ္. ၀ံၯဒီးကြဿ္က့ၯအီၯတက့ဿ္. Write Protect အံၯ Error တဟဲဖ်ါထီဢ္လဿၯဘဢ္. န Memory Stick မ့ဿ္ဟးဂီၯလံဒု က်ဲလဿ အဖီခိဢ္တခါအံၯ နသူအီၯတသ့လဿၯဘဢ္.

တဿ္ဘ်ဳး
စီစီကဆွံ
12:00 AM

0 Responses to "USB Memory Stick အပူၯ ဖဲဢ္သ့ဢ္တဖဢ္ ထူးသံမ့ဿ္တန႔ဿ္ဒီး ခီဢ္ဖံဢ္မ့တန႔ဿ္ဘဢ္န႔ဢ္…."

Post a Comment