Reset iPod Touch / iPhone

0 Comments »
ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿအသူ iPod Touch / iPhone တဖဢ္တဘ်ီဘ်ီတဿ္ဂ့ဿ္ကီကအိဢ္ထီဢ္လဿပ iPod Touch/iPhone
ခီဖ်ိပ install လီၯ program မ့ဿ္ဂ့ၯ‚ ပဖဿႏုာ္လီၯတဿ္သး၀ံဢ္မ့ဿ္‚ ပ update အီၯမ့ဿ္ဂ့ၯတဘဢ္ဘ်ီးဘဢ္ဒါဒီးပ iPod Touch / iPhone န့ဢ္မၯတဿ္တဘဢ္လိာ္ဘဢ္စးလဿၯဘဢ္အဃိဒ္သိးပ iPod Touch / iPhoneကဘဢ္
က့ၯတဿ္ဘဢ္လီ္ဿ္ဘဢ္စးဒီးပကသူက့ၯအီၯကလဲၯသးဘဢ္ဘ်ီးဘဢ္ဒါက့ၯဂ့ၯဂ့ၯအ၈ီဿ္ပကဘဢ္ Reset က့ၯအီၯ
မးအ၀ဲကလဲၯက့ၯသးဘဢ္ဘ်ီးဘဢ္ဒါလီၯ. ဒ္သိးနဃ့ဢ္လီၯတဿ္ဂ့ဿ္ကီသ့ဢ္တဖဢ္အံၯကသ့အဂီဿ္မၯအီၯဒ္တဿ္
မၯအက်ဲဒံးဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.

လဲၯဆူ Settings \ General \ Reset. တဆီဘဢ္တဆီတက့ဿ္.

နစံဢ္လီၯဖဲ Reset ၀ံၯနကထံဢ္ဘဢ္ကဒီး Reset All Settings… လဲၯစံဢ္လီၯဖဲန့ဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.နစံဢ္လီၯဖဲ Reset All Settings ၀ံၯန device က Restart က့ၯအသးဒီးန iPod Touch / iPhone ကဟဲက့ၯဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စးက့ၯဒ္အခီဢ္ထံးအသိးလီၯတဿ္ဂ့ဿ္ကီတအိဢ္လဿၯဘဢ္.


3:53 AM

0 Responses to "Reset iPod Touch / iPhone"

Post a Comment