100 years myanmar calendar

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္သ့ဢ္ဧဿသုမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးကြဿ္ပယီၯလံာ္နံဢ္လံာ္လါဒီးဟံးန့ဿ္အီၯလဿလာ္အံၯဒီး install ႏုာ္လီၯဆူနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯဒီးနသူအီၯ
န့ဿ္လီၯ. ပယီၯလံာ္န့ဢ္လံာ္လါအံၯတဿ္ထဿဖွိဢ္အီၯစးထီဢ္လဿ ၁၉၀၀ တုၯလီၯလဿ ၂၀၁၉ အဂီဿ္လီၯ. နသူအီၯန့ဿ္တုၯ
လဿ ၂၀၁၉ ညါလီၯ.Download:
Myanmar Calendar


3:02 AM

0 Responses to "100 years myanmar calendar"

Post a Comment