ပ window အမဲာ္သဢ္ကဟဲဖ်ါထီဢ္ခ့်ခ့်ဒ္လဲဢ္

0 Comments »
ယဆိကမိဢ္ပွၯတဂၯလဿ္လဿ္လဿအသူခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္န့ဢ္အဲဢ္ဒိး၀ဲလဿအခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္
ကမၯတဿ္ခ့်ကိးဂၯဒဲးလီၯ.အဃိခဲအံၯယအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯဘဢ္ဃးႃႃဖဲပအိးထီဢ္ပ
Window မဲာ္သဢ္အခါပ Window အမဲာ္သဢ္ကဟဲဖ်ါထီဢ္ခ့်ခ့်ဒ္လဲဢ္႗႗.
ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တနီၯနီၯဖဲနအိးထီဢ္အီၯအခါအ Window မဲာ္ဖ်ါထီဢ္ဃဿဒိဢ္မးအဃိ
နမ့ဿ္တအဲဢ္ဒိးလဿန Window မဲာ္သဢ္ဟဲထီဢ္ဃဿဘဢ္န့ဢ္မၯကြဿ္အီၯက်ဲဒံးဖ်ါလဿ
လာ္အသိးတက့ဿ္…

လဲၯလဿ Start >> Run Box ၀ံၯဒိလီၯ regedit ၀ံၯဒီးတီဢ္လီၯ Enter တက့ဿ္.
ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ Box ဟဲဖ်ါထီဢ္တခါလီၯ.
ဒီးနလဲၯလဿ HKEY_LOCAL_MACHINE တက့ဿ္.

နလဲၯလဿ HKEY_LOCAL_MACHINE မ့ဿ္၀ံၯလဲၯဃု SYSTEM တက့ဿ္...
 နမ့ဿ္ထံဢ္ SYSTEM တခီန့ဢ္လဲၯကဒီးဆူ Current Controlset တက့ဿ္.
နမ့ဿ္ထံဢ္ Current ControlSet တခီလဲၯကဒီးဆူ Control တက့ဿ္. နမ့ဿ္ထံဢ္ Control တခီလဲၯကဒီးဆူ Session Manager တက့ဿ္. နမ့ဿ္ထံဢ္ Session Manager တခီလံလဲၯကဒီးဆူ Memory Managements တက့ဿ္.နမ့ဿ္ထံဢ္ Memory Management တခီလဲၯကဒီးဆူ Prefetch Parameters ၀ံၯလဿ

Prefetch Parametersအစုထြဲတခီန့ဢ္နဃုကြဿ္ Enable Prefetcher တက့ဿ္. ၀ံၯ Double Click အီၯတက့ဿ္.၀ံၯနကထံဢ္ဘဢ္ Box ဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္လဿလာ္အသိးလီၯ.လဿ Value Data အလီဿ္န့ဢ္နကထံဢ္နီဿ္ဂံဿ္ 3 လီၯ. ၀ံၯဟ့ဢ္ကဒါက့ၯအီၯလဿနီဿ္ဂံဿ္ 5 တက့ဿ္.နမၯအီၯမ့ဿ္၀ံၯတခီ  Restart က့ၯနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တဘ်ီဃီတက့ဿ္.ဖဲန့ဢ္နခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္
Window အမဲာ္သဢ္ကဟဲဖ်ါထီဢ္ခ့်န့ဿ္အလီဿ္တက့ဿ္လီၯ.
11:16 PM

0 Responses to "ပ window အမဲာ္သဢ္ကဟဲဖ်ါထီဢ္ခ့်ခ့်ဒ္လဲဢ္"

Post a Comment