ပကသူ teamviewer ဒ္လဲဢ္

0 Comments »
ခဲအံၯယအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯဘဢ္ဃးဒီးပကသူ teamviewer ဒ္လဲဢ္. တဿ္လဿ teamviewer
န့ဢ္မၯစဿၯပွၯသ့ခီဖ်ိပႏုာ္ကြဿ္ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တဖ်ဿဢ္ဒီးတဖ်ဿဢ္အမဲာ္သဢ္သ့ဒီးပမၯစဿၯလိာ္
ပသးဒီးသိဢ္လိလိာ္သးမၯပႜးလိာ္သးတဿ္သ့ခီဖ်ိလဿအယံၯန့ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္နကဘဢ္သူ
internet စ့ဿ္ကီးလီၯ.

၁.download လီၯ teamviewer  ဒီး install လီၯအီၯတဆီဘဢ္တဆီတက့ဿ္.
၂.အိးထီဢ္န teamviewer တက့ဿ္. နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးကြဿ္ပွၯခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တခီအ၀ဲကဘဢ္ဟ့ဢ္နၯ
အ ID ဒီး password နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးလဿပွၯဂၯကႏုာ္ကြဿ္နခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တခီနကဘဢ္ဟ့ဢ္အီၯ
န ID နီဿ္ဂံဿ္ဒီးန password နီဿ္ဂံဿ္လီၯ.


နမ့ဿ္အိးထီဢ္န teamviewer န့ဢ္နကထံဢ္ဟဲဖ်ါထီဢ္အသးဒ္အံၯဒီးနမ့ဿ္ကႏုာ္ကြဿ္နသကိးခီဢ္
ဖႜဴထဿဢ္တခီအ၀ဲကဘဢ္ဟ့ဢ္နၯအ ID နီဿ္ဂံဿ္ဒီးဖဿႏုာ္လီၯအီၯဆူ box လဿဖ်ါလဿစုထြဲတခီ
၀ံၯလဲၯဆူ connect to partner ဒီးကဃ့နၯနသကိးအ password ဒီး ဖဿႏုာ္လီၯနသကိးအ
password ၀ံၯနသကိးအ screen ကဖ်ါထီဢ္လဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္မဲာ္သးလိၯဒီးနႏုာ္မၯတဿ္တ
မံၯမံၯသ့လီၯ.

နမ့ဿ္တနဿ္ပဿဿ္ရွ့ဘဢ္တခီ ကြဿ္တဿ္ဂီၯမူဖဲအံၯ

11:02 PM

0 Responses to "ပကသူ teamviewer ဒ္လဲဢ္"

Post a Comment