ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အဒီဢ္တဿ္ဂီၯတဖဢ္ ခဲအံၯ Ulead 11 နဂီဿ္ဒု Free

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္သ့ဢ္ဧဿ ခီဖ်ိနထံဢ္၀ဲဒဢ္ 3D, Premiere 7.0,9.0, Pro CS3 , CS4, CS5 , Final Cute Pro ဒီးအဂုၯအဂၯဒူဒူဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ နကသးပ့ၯနီဢ္ကြံာ္၀ဲ Ulead သ့ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္တဘဢ္ တဿ္နီတမံၯဘဢ္ ခဲအံၯ နမ့ထံဢ္ဘဢ္က့ၯဒီး ကြဿ္ထဲတဘ်းဖိးန႔ဢ္ အ၀ဲသးမံလံ နီၯ. နသူအီၯလဿ တဿ္ဒီဢ္ တဿ္ဂီၯမူ မ့ဿ္တသ့အါအါလဿၯသနာ္က့ လဿ Slide Show အဂီဿ္ဒု နဂီၯကကဲဘ်ဳး၀ဲလီၯ.အဃိန႔ဢ္ နမ့ဿ္ဘဢ္သး က့ၯသူပႜးတခီ နသူသ့လီၯ. နဂီဿ္ တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္လဿပွဲၯလံ

Download ဖဲအံၯ

ကဆွံ
www.kashee.net

11:29 AM

0 Responses to "ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အဒီဢ္တဿ္ဂီၯတဖဢ္ ခဲအံၯ Ulead 11 နဂီဿ္ဒု Free"

Post a Comment