Player ဒီးဒီပုဿ္၀ဲဿ္တဖဢ္

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္သ့ဢ္ဧဿ လဿနဂီဿ္ဒု Player ကအိဢ္ဖဲအံၯ တဘ်ဳးခါညါလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ကြဿ္ဖဲ နဘဢ္သူဢ္ဘဢ္ သး တခါခါဒီး နသူသ့လီၯ. ယဆိကမိဢ္လဿ ပွၯလဿ အသူ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ တဖဢ္ အါဒဢ္တဿ္ကတက့ဿ္ကအိဢ္၀ဲလံန႔ဢ္လီၯ. သနာ္က့ ပွၯလဿ အတသ့ဒီလိဢ္ဒီး သ့ဟးဃုလဿ အ့ထဿနဲး အပူၯ တဖဢ္ လဿအဂီဿ္ ပာ္လီၯန႔ဿ္အီၯဖဲအံၯ ဒ္သိးကသ့ဒီလိဢ္၀ဲညီညီ ဒီး သူဘဢ္၀ဲ ခ့် န႔ဿ္ဒံးဘဢ္ဟးဃုလဿ အ့ထဿနဲး အပူၯတက့ဿ္လီၯ.
Download ဖဲအံၯ

ကဆွံ
www.kashee.net

11:41 AM

0 Responses to "Player ဒီးဒီပုဿ္၀ဲဿ္တဖဢ္"

Post a Comment