ပကဖဿႏုာ္ Related Post လဿဘလီးပူၯဒ္လဲဢ္

0 Comments »
ဖဲနလဲၯအိဢ္သကိးဘလီးတနီၯနီၯန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဖဲနအိးထီဢ္ကြဿ္တဿ္ကြဲးအခါန့ဢ္တဿ္ကြဲးအဖီလာ္
ပိာ္ထြဲထီဢ္အခံနကထံဢ္ဘဢ္  Related Post လီၯ. ညီႏုဿ္ပွၯလဿတ့ဘလီးတဖဢ္ဒုကသ့ဢ္ညါ၀ဲလီၯ
နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးဖဿႏုာ္ Related Post လဿနဘလီးကဿဢ္ပူၯန့ဢ္မၯအီၯဒ္တဿ္မၯအက်ဲဖ်ါလဿလာ္
အသိးတက့ဿ္.

ကြဿ္တဿ္ဂီၯအဒိလဿလာ္အံၯတက့ဿ္


 

1.Login to your blog
2. Go to
'Layout-->Edit HTML'
3. Check 'Expand Widgets Template'
4. Find this code script  
<data:post.body>
5. Put this code script below after  
<data:post.body><b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div class='similiar'>

<div class='widget-content'>
<h3>Related Post</h3>
<div id='data2007'/><br/><br/>
<script type='text/javascript'>

var homeUrl3 = "<data:blog.homepageUrl/>";
var maxNumberOfPostsPerLabel = 4;
var maxNumberOfLabels = 10;

maxNumberOfPostsPerLabel = 100;
maxNumberOfLabels = 3;

function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement('ul');
var maxPosts = (json.feed.entry.length <= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i < maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
a.href = alturl;

if(a.href!=location.href) {
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
}
for (var l = 0; l < json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == 'alternate') {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+13);
var k;
for (k=0; k<20; k++) label = label.replace("%20", " ");
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement('b');
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement('div');
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById('data2007').appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {

var script = document.createElement('script');
script.setAttribute('src', query + 'feeds/posts/default/-/'
+ label +
'?alt=json-in-script&callback=listEntries10');
script.setAttribute('type', 'text/javascript');
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}

var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;

<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = "<data:label.name/>";

var test = 0;
for (var i = 0; i < labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length <= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel < maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
</script>
</div>
</div>
</b:if>

0 Responses to "ပကဖဿႏုာ္ Related Post လဿဘလီးပူၯဒ္လဲဢ္"

Post a Comment