MP3 Resizer

0 Comments »
ယထံဢ္လဿ cbox ပူၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္တဂၯသံကြဿ္၀ဲဘဢ္ဃးပကဆွဿဒုးကနဢ္လိာ္သးတဿ္သး၀ံဢ္လဿဖိပူၯခီဖ်ိ
လဿတဿ္လီဿ္ယံၯန့ဢ္ပကဘဢ္ဆွဿအီၯလဿ format ဒ္လဲဢ္တကလုာ္လဲဢ္ယဆိကမိဢ္ဒုတညီကဲးဆိးဘဢ္
ခြါဧဿနမ့ဿ္မၯလဿအညီကတဿဿ္တခီ နဆွဿန့ဿ္အီၯလဿMail န့ဢ္ဂ့ၯကတဿဿ္လီၯအိဢ္ဒဢ္အနီဿ္ကစဿ္ဟံး
န့ဿ္ ဒီလိး က့ၯအီၯလီၯ.ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯဒ္လဲဢ္ဂ့ၯယအဲဢ္ဒိဟ့ဢ္နၯ software တခါနမ့ဿ္ အဲဢ္ဒိးဆွဿတဿ္သး၀ံဢ္
လဿအ format ဆံးဒီးနမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးဖဿႏုာ္အီၯလဿဖိပူၯလဿအ  format ဆံးဒီးအီဢ္တဿ္လီဿ္စွၯန့ဿ္ဟံးန့ဿ္
ဒီလိး MP3 Resizer လဿလာ္အံၯတက့ဿ္. နမၯဆံးလီၯန MP3 Format သ့လီၯ.

Download:
MP3 Resizer 1
MP3 Resizer 2
MP3 Resizer 3
8:50 PM

0 Responses to "MP3 Resizer"

Post a Comment