Office 2003 လဿတဿ္ကြဲးလံာ္ကြဲးလဲဿ္အဂီဿ္

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အအဲဢ္ဒိးသူ၀ဲဒဢ္ Office တဖဢ္အဂီဿ္ ခဲအံၯ ပာ္လီၯန႔ဿ္နၯလဿ 0ffice 2003 ဘဢ္ဆဢ္ တဘဢ္ သးဆံး တဂ့ၯ မုဿ္မဆါတနံၯအံၯ ပွၯသူ၀ဲအိဢ္ဒံးအါမးလီၯ. ပွၯမ့ဿ္သူလဿ 2010 2007 ဘဢ္ဆဢ္ တဘဢ္သးဒ့ဒီတဂ့ၯ သူဒဢ္ အ၀ဲအံၯ ဂ့ၯကတဿဿ္လီၯ. ယၯနာ္က့ ယသူဒံးဒဢ္ အ၀ဲအံၯ လီၯ. ယသူဘဢ္ခဲလဿာ္လီၯ ၂၀၁၀ ၂၀၀၇ အိဢ္အလုာ္ကလုာ္ ဘဢ္ဆဢ္ ယဘဢ္သးဒဢ္ထဲ အ၀ဲအံၯ တခါအဃိ ယသူ၀ဲဒဢ္ အ၀ဲအံၯလီၯ.
ဟံးန႔ဿ္ဘဢ္အီၯဖဲတဿ္ဖီလာ္အံၯတက့ဿ္.

Download Now

0 Responses to "Office 2003 လဿတဿ္ကြဲးလံာ္ကြဲးလဲဿ္အဂီဿ္"

Post a Comment