Adobe Reader လဿဒီပုဿ္၀ဲဿ္ခဲလဿာ္အဂီဿ္

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အအဲဢ္ဒိးသူ၀ဲဒဢ္ Adobe Reader တဖဢ္အဂီဿ္ ခဲအံၯ ပာ္လီၯန႔ဿ္နၯလံ ဘဢ္ဆဢ္ တဘဢ္ သးဆံး တဂ့ၯ မုဿ္မဆါတနံၯအံၯ ပွၯသူ၀ဲ Adobe Reader အိဢ္ဒံးအါမးလီၯ. နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးဖးလံာ္ဖးလဲဿ္လဿ ဖံဢ္ဒံဢ္အဲဢ္ဖ္ တဖဢ္ ခဲအံၯ နဖးသ့လံ နီၯ. တဘ်ီတခီ ပွၯမ့ဿ္ဆွဿန႔ဿ္နၯလံာ္လဿ ဖံဢ္ဒံဢ္အဲဢ္ဖ္ န႔ဢ္ ဘဢ္သ့ဢ္သ့ဢ္ နဖးတသ့ဘဢ္ ဘဢ္ဆဢ္ ခဲအံၯ ယပာ္လီၯန႔ဿ္နၯလံ အဃိ နဖးလံာ္သ့လံနီၯ. ဒီးပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အအဲဢ္ ၀ဲ Reader တဖဢ္ ခဲအံၯ နဟံးသ့လံ
ဟံးန႔ဿ္ဘဢ္အီၯဖဲတဿ္ဖီလာ္အံၯတက့ဿ္.

Download Now
2:37 PM

0 Responses to "Adobe Reader လဿဒီပုဿ္၀ဲဿ္ခဲလဿာ္အဂီဿ္"

Post a Comment