ပကမၯလိသကိး Linux OS အဂ့ဿ္လဿအပာ္ဃုာ္ဒီးတဿ္ဂီၯမူ

0 Comments »
တဿ္ဂီၯမူဖိတခါအံၯမ့ဿ္၀ဲဒဢ္ Linux Operating System တဿ္ဂီၯမူ documentary ဖိတခါလဿပကဃုသ့ဢ္ညါအါထီဢ္ဘဢ္ဃးဒီး Linux Operating System အဂ့ဿ္အက်ိၯန့ဢ္လီၯ.ပမ့ဿ္လီကီအီၯဒီးမၯလိသ့အါထီဢ္ပသးဘဢ္ဃးဒီး Linux Operating System အဂ့ဿ္အက်ိၯန႔ဢ္ဟံးန႔ဿ္ဘဢ္ဖဲတဿ္ဖီလာ္တက့ဿ္.ဘဢ္တဿ္နီၯဖးဃာ္အီၯ (7) ခါန႔ဢ္လီၯ.

Part-2 Part-3 Part-4 Part-5 Part-6 Part-7  Post By :
 Post By :  


8:57 PM

0 Responses to "ပကမၯလိသကိး Linux OS အဂ့ဿ္လဿအပာ္ဃုာ္ဒီးတဿ္ဂီၯမူ"

Post a Comment