KeePass Software လဿပာ္ကီၯဒီးတိဿ္နီဢ္န႔ဿ္ပွၯ Password

0 Comments »

KeePass မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ Software တခါလဿပာ္ကီၯဃာ္န႔ဢ္ပွၯ Password သ့ဢ္တဖဢ္ဒီးပွၯလဿသးပ့ၯနီဢ္ Password ဆူဢ္သ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.Software တစ္ခါအံၯပမ့ဿ္သူအီၯဒီး ပ Password လဿအအိဢ္သ့ဢ္တဖဢ္တလိဢ္လဿၯလဿပတိဿ္နီဢ္အီၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပ Passwordလဿအအိဢ္သ့ဢ္တ
ဖဢ္ပထဿႏုာ္အီၯဖဲန႔ဿ္ဒီးပပာ္ကီၯဃာ္အီၯဒီး KeePass တိဿ္နီဢ္န႔ဢ္ပွၯခဲလဿာ္န႔ဢ္လီၯ.
မ့မ့ဿ္တဿ္သူအီၯအဂ့ဿ္အက်ိၯတခီယတဲအါအါလဿၯဘဢ္…ပနီဿ္ကစဿ္..မၯလိကြဿ္တမ့ဿ္တဿ္အကီအ
ဃိယတဲအါထီဢ္လဿၯဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.
မ့ဿ္လီကီ KeePass Software န႔ဢ္ ဟံးန့ဿ္လဿတဿ္ဖီလာ္တက့ဿ္


 Post By :
9:34 PM

0 Responses to "KeePass Software လဿပာ္ကီၯဒီးတိဿ္နီဢ္န႔ဿ္ပွၯ Password"

Post a Comment