အဲကလံး-ကညီ ပယီၯ Dictionary

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯမၯလိတဿ္ဖိတဖဢ္မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးသူEnglish - Karen-Burmese Dictionaryန့ဢ္ဟံးန့ဿ္ဒီလိး
အီၯလဿလာ္အံၯတက့ဿ္.ဘဢ္ဆဢ္န winrar ကဘဢ္အိဢ္လဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯဒီးနကဘဢ္ဃ့ဢ္လီၯ
အီၯဒီး Winrar လီၯ. Dictionary တခါအံၯလဿကညီက်ိာ္န့ဢ္သူ၀ဲဒဢ္ KNU font လီၯ.

Download:
English - Karen-Burmese Dictionary


9:43 PM

0 Responses to "အဲကလံး-ကညီ ပယီၯ Dictionary"

Post a Comment