ကဘဢ္မၯအါထီဢ္ ကဘ်ံးပၯ လဿဘလီးအပူၯဒ္လဲဢ္

0 Comments »


ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿအဲဢ္ဒိးဒုးကဲ ထီဢ္ကဘ်ံးပၯလီၯလီၯဆီဆီ လဿ ဘလီးအပူၯ ဒ္တဿ္ဂီၯလဿထးအသိး ဒ္အမ့ဿ္ Home, About Me, Link, Download, တဖဢ္ အဂီဿ္‚ ပကဟ့ဢ္နီၯလီၯသကိး တဿ္သ့တဿ္ဘဢ္ဒ္လာ္အံၯအသိးန႔ဢ္လီၯ. အနီဿ္ကီဿ္ကီဿ္န႔ဢ္မ့ဿ္ဒဢ္ တဿ္ညီညီဖိ လဿပမၯအီၯသ့ကိးဂၯဒဲးန႔ဢ္လီၯ. ပကကြဿ္တဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯတက့ဿ္.ပကႏုာ္လီၯဆူ blogger ဒီးပကလဲၯဆူ Edit Posts တက့ဿ္.ပႏုာ္လီၯဆူ Edit Posts မ့၀ံၯလဲၯဆူ Edit Pages တက့ဿ္.လဲၯဆူ Edit Pages မ့ဿ္၀ံၯလဲၯဆူ New Page တက့ဿ္.ဖဲန႔ဢ္နကြဲးလီၯနကဘ်ံးပၯ အမံၯ ၀ံၯတဿ္လဿနအဲဢ္ဒိးကြဲးလီၯတဖဢ္ နကြဲးအီၯဖဲန႔ဢ္၀ံၯ လဲၯဆူ Publish Page တက့ဿ္.ဖဲန႔ဢ္အကမဿနဃုထဿနအဲဢ္ဒိးလဿ အကဖ်ါထီဢ္ဖဲလဲဢ္န႔ဢ္လီၯ.

နမၯအါထီဢ္ကဘ်ံးပၯန႔ဿ္တုၯလဿ အကဘ်ံး ၂၀ ညါလီၯ.

မ့ဿ္ဒဢ္တဿ္ယိယိဖိဘဢ္ဆဢ္ ပွၯလဿတသ့ဢ္ညါဒံးအီၯ တဖဢ္အဂီဿ္မ့ဿ္တဿ္အသီ န႔ဢ္လီၯ.

0 Responses to "ကဘဢ္မၯအါထီဢ္ ကဘ်ံးပၯ လဿဘလီးအပူၯဒ္လဲဢ္"

Post a Comment