တ့လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ဒ္သိး (တဿ္ကပီၯ မ့တမ့ဿ္ သးဘဢ္ကူး)ခီဖ်ိ Photoshop

0 Comments »
အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ တဿ္တ့ထီဢ္ လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ဒ္အဖ်ါလီၯဂာ္ဒီး မုဿ္တဿ္ကပီၯ မ့တမ့ဿ္ ဒ္သိးဒီး ပွၯသးဘဢ္ကူးအသိးသ့၀ဲလီၯ. နဆီတလဲအလြဲဿ္ဒီး နကြဲးအီၯသ့လဿ က်ိာ္ခဲလဿာ္လီၯ. ပတ့ခီဖ်ိအီၯ ဖိတိရွီး လီၯ.

0 Responses to "တ့လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ဒ္သိး (တဿ္ကပီၯ မ့တမ့ဿ္ သးဘဢ္ကူး)ခီဖ်ိ Photoshop"

Post a Comment