မတၯ ႏုာ္လီၯသူ ယ Wifi Internet Connection လဲဢ္

0 Comments »
တနံၯအံၯ တဿ္လဿ ပအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯဟ့ဢ္ခီလိာ္သးတခီ မ့ဿ္၀ဲ မတၯႏုာ္လီၯသူ ယအ့ထဿနဲး အဂံဿ္လဲဢ္. ဒီး ဒ္သိး နကးပံာ္ဃာ္ ပွၯလဿ အသူနအ့ထဿနဲး အဂံဿ္တဖဢ္ ကသ့အဂီဿ္ ဖဲ အံၯ ထဿႏုာ္န႔ဿ္လဿ Full Version လဿ ကမ့ဿ္၀ဲ Registration အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. နကြဿ္လီၯလဿ န Wifi Internet Connection အပူၯ PC လဿနတသ့ဢ္ညါဘဢ္တ ဖဢ္ န block ဃာ္အီၯသ့လီၯ. နမ့ဿ္တ Registration အီၯဘဢ္ဒု န block တန႔ဿ္၀ဲဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.


နမ့ဿ္သူဢ္ဘဢ္သးလီတခီ - Download Direct Link
လဿ - ဆွဳဢ္အါဆွံ (ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီမုဿ္ထီဢ္)
7:34 PM

0 Responses to "မတၯ ႏုာ္လီၯသူ ယ Wifi Internet Connection လဲဢ္ "

Post a Comment