Karen Flag Animation

0 Comments »

ဒ္နီဢ္တယဿ္ ဟူးဒီး ဒံ၀့ၯ၀ီၯ ဒ္အံၯအသိးန႔ဢ္ ယဘဢ္သးဒီး ယဟးဃုအီၯအိဢ္လံလဿ တလါဃဢ္ဃဢ္လံ. လဿအ့ထဿနဲးအပူၯဃုတဘဢ္လဿၯဘဢ္ဒီး မၯကြဿ္စ့ဿ္ကီးလဿ ဖိတိးရွီး Photoshop အပူၯကစ့ဿ္ကီး လီၯ. 

ဒ္ဆိကမိဢ္ဃာ္အသိးန႔ဢ္ တဘဢ္လိာ္ဖိးဒ့အါအါဘဢ္. မ့ဿ္၀ံၯဒီး လဿ Premiere အပူၯတဿ္မၯအီၯ အက်ိၯအက်ဲန႔ဢ္ ထံဢ္စ့ဿ္လီၯ. ဂ့ၯဒိဢ္န႔ဿ္ဒံးအံၯ သနာ္က့ ခီဖ်ိ ယမၯတသ့အဃိ ကဲထီဢ္တဿ္ကီတဿ္ခဲ လဿယဂီဿ္

ယဟးဃုကြဿ္လဿအဒိဢ္အထီတဖဢ္လီၯ. အါတက့ဿ္ယထံဢ္လဿ Trail Version အဃိ တဿ္ကီတဿ္ခဲက့ၯ ဘဢ္ကဒီးလီၯ. အခဲအံၯဒု ဘဢ္လိာ္ဖိးဒ့လံ. ဟးဃုန႔ဿ္ Crack လဿအဂၯဒီး သူအီၯလီၯ. ပွၯလဿ အဖးလံာ္လဿအဂၯတဖဢ္ ဒ္သိးမ့ဿ္လိဢ္ဘဢ္၀ဲ ဒီး သူ၀ဲကသ့အဂီဿ္ တီဢ္ထီဢ္န႔ဿ္အီၯလီၯ.

အ့းစတီ Install မ့ဿ္၀ံၯ အဆိကတဿဿ္ ကးပံာ္ဃာ္အီၯ. လဿ Folder အညါပူၯ Patch file အံၯလဿ C အညါပူၯ  Program file ဒီး ႏုာ္လီၯဆူ Pegtop အပူၯ ဒီး Paste လီၯအီၯ၀ံၯ Run အီၯတက့ဿ္. မ့ဿ္၀ံၯ ဒီး Patch Bottom  အံၯ နမ့ဿ္ ဘံးလီၯအီၯတဘ်ီဃီ နသူကသ့၀ဲထီဘိလီၯ.

နမ့ဿ္သူဢ္ဘဢ္သးလီတခီ - Download here  

လဿ - ဆွဳဢ္အါဆွံ (ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီမုဿ္ထီဢ္)
 
, 4:49 PM

0 Responses to "Karen Flag Animation "

Post a Comment