ပက Restore bootloader for Windows လဿက်ဲဒ္လဲဢ္

0 Comments »
ပွၯလဿအသူ၀ဲ Dual Boot (Window + Linux) တဖဢ္အဂီဿ္ ဘဢ္ထဲြလိာ္အသးဒီး bootloader တဿ္ဂ့ဿ္ကီအံၯ တစိဿ္ဖိနကထံဢ္ဘဢ္အီၯလီၯ. အဒိ.. ဖဲလဿ ပ အ့စတီလီၯ Linux OS အဆဿကတီဿ္  ပမ့ဿ္က့ၯအိးထီဢ္လဿ Window တကပၯန႔ဢ္ နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Window boot တဿ္ဂ့ဿ္ကီလဿ တဟဲဖ်ါ ထီဢ္၀ဲဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. တဿ္ဂ့ဿ္ကီအံၯနဘွါရွဲအီၯကန႔ဿ္အဂီဿ္ ပတီဢ္ထီဢ္န႔ဿ္နၯက်ဲသႏူ၀ဲအံၯလီၯ.  ဖဲလဿပက့ၯမၯဖ်ါထီဢ္ Bootloader အဆဿကတီဿ္ ကအိဢ္၀ဲဒီး Window OS တဿ္လီၯဆီလိာ္သး တဖဢ္လီၯ. လဿအမ့ဿ္၀ဲ XP အဂီဿ္ဒီး Vista/ 7 အဂီဿ္နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲခံကလုာ္လီၯ. လဿတဿ္ခံခါအံၯ အဂီဿ္ နကဘဢ္မၯအီၯန႔ဢ္ က်ဲသႏူလဿအဖီလာ္ ကတဲပႜးနၯလီၯ.

Windows XP bootloader အံၯ Restore အီၯတက့ဿ္. အဆိကတဿဿ္ Windows XP installation CD ကလိဢ္၀ဲလီၯ. မ့ဿ္၀ံၯလံန႔ဢ္ႏုာ္လီၯလဿ  Boot အပူၯအံၯတက့ဿ္.  Boot မ့ဿ္ဟဲဖ်ါထီဢ္လံန႔ဢ္ Windows XP CD ဆူ repair မ့တမ့ဿ္ recover မ့ဿ္နကမၯအီၯဧါန႔ဢ္ အ၀ဲကသံကြဿ္နၯန႔ဢ္ နကထံဢ္ဘဢ္အီၯလီၯ. လဿပကမၯတဿ္၀ဲအံၯအဂီဿ္ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "r" အံၯတက့ဿ္. Windows XP administrator password နမ့ဿ္ဟ့ဢ္ဃာ္အီၯန႔ဢ္ အ၀ဲကဃ့နၯလဿ နကထဿႏုာ္န႔ဿ္အီၯအဂီဿ္လီၯ. အ၀ဲအံၯမ့ဿ္၀ံၯဒီး ကကိး ၀ဲ command line အံၯန႔ဢ္လီၯ. ပာ္ဖ်ါထီဢ္န႔ဿ္အီၯဖဲတဿ္ဖီလာ္အံၯ commands ဆီဢ္လီၯမ့ဿ္၀ံၯဒီး ဟ့ဢ္လီၯအီၯ  Enter အံၯတက့ဿ္.


 fixboot
 fixmbr မ့ဿ္၀ံၯန႔ဢ္


တဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ exit မ့ဿ္၀ံၯဒီး
ထုးထီဢ္ကြံာ္ Windows XP CD အံၯ၀ံၯ Restart ဘဢ္က့ၯနလီပွီဿ္စုတက့ဿ္. တဿ္ခဲလဿာ္မ့ဿ္ဘဢ္လီဿ္ ဘဢ္ဆးန႔ဢ္ က့ၯမၯက့ၯ XP ၀ံၯဒီး က့ၯႏုာ္လီၯကဒါက့ၯလဿ  Windows XP အကိညါပူၯတက့ဿ္.


Windows Vista မ့တမ့ဿ္ 7 bootloader အံၯ တဿ္က့ၯ Restore က်ဲသႏူ

လဿပကမၯ၀ဲက်ဲသႏူအံၯအဂီဿ္ အဆိကတဿဿ္ Windows Vista/7 installation DVD ကလိဢ္၀ဲလီၯ. မ့ဿ္၀ံၯလံန႔ဢ္ ႏုာ္လီၯဘဢ္လဿ Boot အပူၯအံၯတက့ဿ္. အဒိ နမ့ဿ္ထံဢ္၀ဲ recovery disk န႔ဢ္ က့ဿ္ဂီၯဒ္ သိးဒီးတဿ္ပာ္သးဒ္သိးအဃိ နမၯအီၯသ့လီၯ. မ့ဿ္၀ံၯဒီး  Boot ကဟဲထီဢ္၀ဲ Regional settings မ့ဿ္၀ံၯဒီး ဃုထဿဘဢ္ Location/Keyboard setting အံၯဒီးဆီဢ္လီၯ next အံၯတက့ဿ္.


 ကဘ်ံးပၯလဿလီဿ္ခံတခါတခီ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "Repair your computer." အံၯတက့ဿ္. ဒ္ကဘ်ံးပၯလဿ ပပာ္ဖ်ါန႔ဿ္နၯလဿအဖီလာ္အသိး နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Windows Vista/7 installation တခါခါလီၯ. ပတဃုထဿတဿ္နီတမံၯလဿၯဘဢ္ဒီးပကဆီဢ္လီၯ Next ဒီးလဲၯဆူညါတက့ဿ္. ဒ္အဖီလာ္ ပပာ္ဖ်ါထီဢ္အသိး လဿအဖီလာ္ကတဿဿ္န႔ဢ္ "Command prompt" အံၯ click ဘဢ္အီၯ တက့ဿ္. မ့ဿ္၀ံၯဒီးပာ္ဖ်ါထီဢ္လဿအဖီလာ္တက့ဿ္ဒီး ဒိလီၯ command အံၯ၀ံၯ Enter ဘဢ္အီၯတက့ဿ္.
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd

မ့ဿ္၀ံၯဒီး ကတံာ္ဃာ္ Windows ခဲလဿာ္၀ံၯ "Restart" ဘဢ္အီၯတက့ဿ္. Vista/7 DVDလဿနထဿႏုာ္ ဃာ္အီၯအံၯ က့ၯထုးထီဢ္က့ၯအီၯတက့ဿ္. တဿ္ခဲလဿာ္မ့ဿ္ဘဢ္လီဿ္ဘဢ္ဆးန႔ဢ္ ကမၯမၯ Windows Vista/7 Bootloader ၀ံၯ က့ၯႏုာ္လီၯကဒါလဿ Windows Vista/7 အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

စီၯကဆွံ (ဆွဳဢ္အါဆွံ -ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီမုဿ္ထီဢ္ ဟံဢ္ဖိဃီဖိ)

0 Responses to "ပက Restore bootloader for Windows လဿက်ဲဒ္လဲဢ္ "

Post a Comment