မ့ဿ္နထူးသံဘဢ္ (Delete) ဘဢ္တဿ္ဖိတဿ္လံၯလဿ အရ့ဒိဢ္လဿနလီပွီဿ္စုအပူၯဧါ

0 Comments »
တဘ်ီဒ့မုဢ္ နီဿ္ခႜဲဢ္ရံဢ္လဿ အအိ္ဢ္လဿ မုာ္ႀတီၯကီဿ္ရ့ဢ္တဂၯစံး၀ဲ ကႜီကဆွံ ယလီပွီဿ္စုတဖ်ဿဢ္ဃဿညါ မ့ဿ္အဘဢ္မတၯလဲဢ္ဒီး ယကြဿ္န႔ဿ္အီၯတဘ်ီအခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အံၯ အ Memory RAM အိဢ္၀ဲ 2GB ဒီးတကးဘဢ္ အသူ၀ဲ Antivirus Program န႔ဢ္တဒီသဒဿန႔ဿ္အီၯလဿၯဘဢ္ဒီး အ၀ဲသူ၀ဲဒဢ္ Windows 7 64 bit ဒီး Program တဖဢ္အါတက့ဿ္မ့ဿ္၀ဲ 32bit အဃိ အဂ့ၯကတဿဿ္ပကသူ၀ဲဒဢ္ 64 bit windows 7 န႔ဢ္ နလီပွီဿ္စု Memory RAM ကဘဢ္အိဢ္၀ဲ 4GB ဆူအဖီခိဢ္တမ့ဿ္ဧါ.
 
အဃိပစးထီဢ္ ဆီတလဲက့ၯအီၯလဿ Windows 7 32 bit တဘ်ီ Partition တဖဢ္ တမၯတဿ္လဿၯဘဢ္ ဒီး ပဘဢ္ Format လီပွီဿ္စုဒီတဖ်ဿဢ္ဒီး နီၯဖးလီၯက့ၯ Partition လဿအသီလီၯ. အန႔ဢ္တဘ်ီ ဒ့မုဢ္ခႜဲဢ္ရံဢ္ ကြဿ္ဃီၯယၯလဿ တက့်တခီဒီး ကဟီဢ္၀ဲဒဢ္လီၯ. ၀ံၯဒီး တကတီဿ္ဃီ သတူဿ္ကလုာ္ ဒ့မုဢ္ခႜဲဢ္ရံဢ္ အ USB အပူၯ File လဿအရ့ဒိဢ္တဖဢ္ ဒ့ဖိ စီၯလါခံး Delete ဘဢ္ကဒီးအတဿ္တဘ်ီ အ၀ဲက့ၯစံဢ္ထီဢ္တဘ်ီဃီဆူဟံဢ္ဖီခိဢ္ လုးထီဢ္ဒီးယဢ္ဖါပုာ္ဖးဒိဢ္တဘ့ဢ္ဒီး တဟဲလီၯလဿၯဆူ ဟံဢ္အဖီ လာ္လဿၯဘဢ္. 

၀ံၯဒီးယကိးအီၯ“ ဒ့မုဢ္ခႜဲဢ္ရံဢ္ဒီး အ၀ဲကိးဆဿယၯ ဘဢ္လဲဢ္ ကႜီဆွံ” ယတဲအီၯတလိဢ္သူဢ္ကိဿ္သးဂီၯတ ဂ့ၯ‚ နတဿ္ဖိတဿ္လံၯလဿ နလီပွီဿ္စုအပူၯတဖဢ္ ယကဃုက့ၯန႔ဿ္နၯခဲလဿာ္တဘ်ီ ဒ့မုဢ္ခႜဲဢ္ရံဢ္ အမဲာ္သဢ္ ဖိကမွံထီဢ္က့ၯဒီး ပွၯကိးဂၯသုးခုအိဢ္စဿၯအီၯလီၯ. မ့တမ့ဿ္ တဿ္အဿဢ္ထီဢ္တဘ်ီ ပွၯကိးဂၯ လဲၯထုး က့ၯအကူအသိးလီၯ.

ဘဢ္ဃးဒီးနတဿ္ဖိတဿ္လံၯလဿ အရ့ဒိဢ္တဖဢ္ ပွၯတဂၯဂၯမ့ဿ္ထူသ့နတဿ္‚ Delete ဘဢ္နတဿ္န႔ဢ္ နသူဢ္ ကကိဿ္သးကဂီၯဒီး သူဢ္ဘဢ္ဒိသးဘဢ္ထံး၀ဲဒဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ ခဲအံၯ ကညီတဿ္မံမီဿ္ဖိလဿ အခဢ္၀ဲ ကမၯစဿၯနၯလီၯ.

ဘဢ္ဃးဒီး Program Software တခါအံၯ လဿ Data Recovery ခဲလဿာ္အက်ါ EAEUS Data Recovery အံၯမ့ဿ္၀ဲ Data Recovery လဿအဂ့ၯကတဿဿ္ဒီး ဃုက့ၯန႔ဿ္နၯတဿ္လဿ နဘဢ္သးဒီး နလိဢ္ဘဢ္အီၯလဿအရ့ဒိဢ္ ကတဿဿ္ဒီးအရ့တဒိဢ္ဘဢ္တဖဢ္ ခဲလဿာ္လီၯ.

1.    လဿန USB အပူၯ နမ့ဿ္ ထူးသံဘဢ္ တဿ္ဖိတဿ္လံၯလဿအရ့ဒိဢ္တဖဢ္ဒီး Format ဘဢ္၀ဲဒဢ္အီၯမ့ဿ္ဂ့ၯ နကသူဢ္အုးသးအုးဒီး သူဢ္တမုာ္သးတမုာ္၀ဲဒဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ ခဲအံၯ ကညီတဿ္မံမီဿ္ဖိလဿအ ခဢ္၀ဲ ကမၯစဿၯနၯဒီး လဿတဿ္သူဢ္အိဢ္သးအိဢ္ဒီးက့ၯ Recovery က့ၯအီၯခီဖ်ိ EASEUS Data Recovery အံၯတက့ဿ္. တဿ္လဿနသူဢ္ဘဢ္သးလီက့ၯအီၯတဖဢ္ နကဒိးန႔ဿ္ဘဢ္က့ၯအီၯခဲလဿာ္လီၯ.

2.    နလီပွီဿ္စု Computer အပူၯ Local dish © မ့တမ့ဿ္ Local Dish (D)အပူၯအံၯ တဿ္ဖိတဿ္လံၯလဿနဂီဿ္ အရ့ဒိဢ္ကတဿဿ္ဒီးအရ့ဒိဢ္တခါဂ့ၯတခါဂ့ၯ‚ နမ့ဿ္ထူးသံဘဢ္အီၯ Delete ဘဢ္အီၯဒီး ကအိဢ္တ့ဿ္၀ဲလဿ Recycle Bin အပူၯ မ့တမ့ဿ္ Recycle Bin အပူၯစ့ဿ္ကီး Delete ဘဢ္အီၯန႔ဢ္ နတထံဢ္လဿၯဘဢ္. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ တဘဢ္သူဢ္ကိဿ္သးဂီၯတဂ့ၯ နကဒိးန႔ဿ္ဘဢ္က့ၯအီၯခဲလဿာ္လီၯ. 

နလီပွီဿ္စုအံၯ နမ့ဿ္ Format ဘဢ္အီၯဒဢ္လဲာ္ဒီး တီဢ္ထီဢ္က့ၯ ၀့ဒိဢ္ လဿအသီဒီး နီၯဖးလီၯက့ၯ Partition လဿအသီသနာ္က့ နမ့ဿ္က့ၯဃုက့ၯဒီး Data Recovery လဿယဟ့ဢ္နၯအံၯဒီး နကဒိး န႔ဿ္ဘဢ္က့ၯအီၯသပွွဿ္ကတဿဿ္လီၯ.

နမ့ဿ္သူဢ္ဘဢ္သးလီတခီ - Download here

လဿ - စီၯကဆွံ(ဆွဳဢ္အါဆွံ - ကီဿ္သူလ့ၯပ်ီမုဿ္ထီဢ္ ဟံဢ္ဖိဃီဖိ)
, 2:58 PM

0 Responses to "မ့ဿ္နထူးသံဘဢ္ (Delete) ဘဢ္တဿ္ဖိတဿ္လံၯလဿ အရ့ဒိဢ္လဿနလီပွီဿ္စုအပူၯဧါ "

Post a Comment