Windows 8 Skin Pack 9.0 for Windows 7 (x86/x64)

0 Comments »


အအံၯတခါတခီမ့ဿ္၀ဲဒဢ္ Windows 8 Skin Pack လီၯ. ပွၯလဿသူ Windows 7 တဖဢ္မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးလဿအ
Windows 7 အက့ဿ္အဂီၯလီၯဂာ္လဿ Windows 8 အက့ဿ္အဂီၯန့ဢ္ ခဲအံၯပဟ့ဢ္နီၯလီၯန့ဿ္နၯ
Windows 8 Skin Pack လံ အ့စတီႏုာ္လီၯအီၯလဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯတက့ဿ္ဒီးန ၀့ဒိ အက့ဿ္အဂီၯကဆီတ
လဲသးဆူ Windows 8 အက့ဿ္အဂီၯလီၯ. 32 bits မ့ဿ္ဂ့ၯ 64 bits မ့ဿ္ဂ့ၯန့ဿ္ခဲလဿာ္လီၯ. ဟံးန့ဿ္ဒီလိးအီၯ
လဿဖီလာ္အံၯတက့ဿ္


Windows 8 Skin Pack 9.0 for Windows 7 (x86/x64)

, 2:10 AM

0 Responses to "Windows 8 Skin Pack 9.0 for Windows 7 (x86/x64)"

Post a Comment