Smadav antivirus, version.8.8 (2012)

0 Comments »


Smadav antivirus တခါအံၯဖဲယလဲၯအိဢ္သကိးဒီပုဿ္၀ဲဿ္ညံဢ္န့မ့အပွာ္ယဲၯသန့အခါယထံဢ္န့ဿ္အီၯဒီးယဆိမိဢ္
ယမ့ဿ္ဟဲက့ၯနီၯလီၯက့ၯဆူဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿအတသ့ဢ္ညါဒီးသူဒံး Smadav antivirus တခါအံၯကမ့ဿ္တဿ္ဂ့ၯဒီးတဿ္
ကဲဘ်ဴးအဃိဟဲက့ၯဒီးနီၯလီၯက့ၯကဒီးတဆီဆူပွၯဖးလံာ္ဖိသ့ဢ္တဖဢ္အအိဢ္လီၯ. Smadav antivirus တခါအံၯ
မ့ဿ္၀ဲပွၯအ့ဒယဢ္ programmar တဂၯဘွီဒုးအိဢ္ထီဢ္၀ဲလီၯ. Full Version လီၯ ပဖဿႏုာ္ဃုာ္န့နၯဒီးအ Key စ့ဿ္ကီးလီၯ. ဘဢ္ကိဿ္အလီဿ္တအိဢ္ဘဢ္သူကြဿ္အီၯတဘီ....

Smadav version.8.8 (2012) (software & key)
download: software & key
download Key only

12:08 AM

0 Responses to "Smadav antivirus, version.8.8 (2012)"

Post a Comment