King Soft Office

0 Comments »

အဲဢ္ဒိးနီၯလီၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿအဟဲအိဢ္သကိး၀ဲဒဢ္ Karenitgroup ပွာ္ယဲၯသန့တဖဢ္ဘဢ္ဃးဒီး
King Soft Office Software တခါလီၯ. ယဆိကိမိဢ္ဒုပွၯတနီၯနီၯကနဿ္ဟူဘူဒီးသူဘဢ္၀ဲလံတနီၯနီၯဒုတသူ
ဘူဘဢ္အီၯဒံးနီတဘ်ီဒီးတနဿ္ဟူဘူစ့ဿ္ကီးဘဢ္အီၯဒံးဘဢ္. King Soft Office မ့ဿ္ Software တခါလဿတဿ္က
ဒိလံာ္လဲဿ္လဿခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯဒံးသိးဒီး ပသူ Microsoft Office, OpenOffice သ့ဢ္တဖဢ္လီၯ. မ့ဿ္ဒဢ္လဿတဿ္
ဒိလံာ္ဒိလဲဿ္အဂီဿ္လီၯ. ပွၯလဿတသူဘဢ္ဒံးအီၯတဖဢ္သူကြဿ္တဘီ‚ မ့မ့ဿ္ယဲဒုယသူအီၯမုာ္ဒိဢ္မးလီၯ.

Dowload:
12:22 AM

0 Responses to "King Soft Office"

Post a Comment