Camtasia Studio 7.0.0 Serials & Keygen ( Video Capture )

0 Comments »

ဘဢ္ဃးဒီး Video Capture Software ဒုအိဢ္တဘ်ဴးခါညါဘဢ္ဆဢ္ခဲအံၯယအဲဢ္ဒိးနီၯလီၯဟ့ဢ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္
Video Capture Software လဿယသူညီႏုဿ္အီၯတခါဒ္အမ့ဿ္ Camtasia Studio တခါလီၯ. Software တခါအံၯ
ဒုလဿယနီဿ္ကစဿ္ဒဢ္ယဲဒုယသူအီၯမုာ္ဒိဢ္န့ဿ္ Video Capture Software အဂၯသ့ဢ္တဖဢ္လီၯ. ဖဲပ record တဿ္ဖဲပ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ deskstop အလိၯ၀ံၯပက့ၯ edit ဘွီဘဢ္ဂ့ၯထီဢ္က့ၯအီၯသ့လီၯ. Full Version လီၯ ပဖဿႏုာ္ပာ္ဃုာ္န့ဿ္နၯဒီး Key သ့ဢ္တဖဢ္လဿလဿပွဲၯပွဲၯလီၯ. ပွၯလဿအဲဢ္ဒိး record န့ဿ္တဿ္လဿ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္မဲာ္
သဢ္လိၯတဖဢ္ခဲအံၯနဟံးန့ဿ္ဒီလိး Softwareတခါအံၯဒီးနဒိန့ဿ္တဿ္ဂီၯမူလဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္မဲာ္သဢ္လိၯန့ဿ္လံ......
ကိဿ္အလီဿ္တအိဢ္လဿၯဘဢ္တလိဢ္စ့ဿ္ကီးနပွ့ၯအီၯလဿၯဘဢ္ Free လီၯ....

Camtasia Studio 7.0.0 
Serials & Keygen 1
Serials & Keygen 2
6:26 AM

0 Responses to "Camtasia Studio 7.0.0 Serials & Keygen ( Video Capture )"

Post a Comment