ပကဖဿႏုာ္ လီၯပယီၯ font လဿ Iphone မ့ Ipod touch ပူၯဒ္လဲဢ္

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿအသူ iphone or ipod touch တဖဢ္မ့ဿ္တသ့ဢ္ညါကဘဢ္
ဖဿႏုာ္လီၯပယီၯ fontလဿiphone or ipodtouchဘဢ္န့ဢ္ကြဿ္ဘဢ္တဿ္ဂီၯ
မူတခါအံၯဒီးမၯအီၯဒ္တဿ္မၯအက်ဲဒုးနဲဢ္တဆီဘဢ္တဆီတက့ဿ္.

11:34 PM

0 Responses to "ပကဖဿႏုာ္ လီၯပယီၯ font လဿ Iphone မ့ Ipod touch ပူၯဒ္လဲဢ္"

Post a Comment