ဂံဿ္ခီဢ္ထံး လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) ဟဢ္၀ဲ Components

0 Comments »
ပွၯလဿ အဃုသ့ဢ္ညါ Computer Hardware Components ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ ဟဢ္၀ဲတဖဢ္အဂီဿ္ ကြဲးဖ်ါထီဢ္န႔ဿ္က့ၯနၯလဿ ကညီက်ိာ္ခဲအံၯလီၯ. ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ လဿ ပသူအီၯအံၯန႔ဢ္ မ့ဿ္မႏုၯလဲဢ္မတၯ လဲဢ္ ပွၯလဿ အဃုသ့ဢ္ညါတဿ္တဖဢ္ ပဲာ္ထံနီၯဖး၀ဲတညီဘဢ္တမ့ဿ္ဧါ. ပမ့ဿ္ဒုးနဲဢ္ဃုာ္ဒီးအဂီၯန႔ဢ္ ပွၯ သ့ဢ္ညါအီၯကညီ၀ဲလီၯ. နမ့ဿ္ဖးလဿ ပွၯဂၯ ကလံၯက်ါကဘ်ံးပၯန႔ဢ္ သ့စ့ဿ္ကီးလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ လဿ ကညီက်ိတအိဢ္အါအါဒံးဘဢ္အဃိ က်ိာ္ထံက့ၯန႔ဿ္နၯလီၯ.


ကဲ… ခဲအံၯ ပကဃုသ့ဢ္ညါဘဢ္ဃး ဟဢ္၀ဲတက့ဿ္……

၁။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯ ဒုးနဲဢ္၀ဲ Computer Casing, ( System အဒဿ) ဘဢ္တဿ္ကိးအီၯလဿ (Main Board) လီၯ. ဟဢ္၀ဲ တဿ္ဖိတဿ္လံၯခဲလဿာ္ ဘဢ္တဿ္ထီထီဢ္ဃာ္အီၯခဲလဿာ္လံန႔ဢ္လီၯ.၂။ အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ CPU (Central Process Unit) တခါလီၯ. လဿခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ဒီတဖ်ဿဢ္အပူၯန႔ဢ္ တဿ္လဿ အရ့ဒိဢ္ဒီး အလိဢ္၀ဲ ဒီး မၯနီဢ္တဿ္န႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲ CPU လီၯ. CPU အခီပနံဢ္ Version ၊ Speed န႔ဢ္ လိဢ္၀ဲလဿ နကဘဢ္ထဿထီထီဢ္အီၯလီၯ.

၃။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ RAM သ့ဢ္တဖဢ္လီၯ. RAM မ့ဿ္၀ဲ တဿ္ဆဲးက်ိးဆူ Motherboard ဒီး memory ၊ Data တဖဢ္ဒ္သိးသုတလီၯမဿ္တဂ့ၯအဂီဿ္ ဖီဢ္ဂဿဿ္ဃာ္၀ဲ ဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. (RAM အထီခံဘိန႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲ ဒဲဢ္စတီဢ္ အဂီဿ္ ဒီး အဖုဢ္ခံဘိန႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲ လဲဢ္တီဢ္ အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.


၄။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ Motherboard လီၯ. Motherboard အံၯ လဿခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အဂီဿ္ အကုးအက်ီတဖဢ္ အရ့ဒိဢ္၀ဲတခါလီၯ. ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ system ခဲလဿာ္တဖဢ္ ကဟဲဆဲးက်ိး၀ဲဒီး Motherboard န႔ဢ္လီၯ.

၅။ အ၀ဲအံၯတခီမ့ဿ္၀ဲ Power Supply န႔ဢ္လီၯ. အ၀ဲမ့ဿ္ ပွၯႀတီဃာ္မ့ဢ္အူတခါအဂ့ဿ္ ပသ့ဢ္ညါဘဢ္အီၯလီၯ. တဿ္အကုးအက်ီလဿ အဂၯတဖဢ္ ဒ္သိး မၯတဿ္ကသ့အဂီဿ္ မ့ဿ္၀ဲ မ့ဢ္အူ အဂံဿ္ခီဢ္ထံးတခါလဿ အဖီဢ္ဃာ္၀ဲ မ့ဢ္အူလီၯ.

၆။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯ ဘဢ္တဿ္ကိးအီၯလဿ Hard Drive လီၯ. Hard Drive န႔ဢ္ မ့ဿ္၀ဲ ၿဖိဢ္ၾကဢ္၊ ဒဢ္ထဢ္၊ အိဢ္အဲဢ္စ္ တဖဢ္ အ၀ဲပဿဆွဿဃာ္၀ဲ ထီဘိလီၯ.

၇။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ Disk Drive တခါလီၯ. အ၀ဲဘဢ္တဿ္ကိးအီၯလဿ CD/ DVD Rom တဖဢ္လီၯ.

၈။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯတခီ မ့ဿ္၀ဲ Video Card (VGA Video Graphic Card) တခါလီၯ. အ၀ဲမ့ဿ္၀ဲ ပွၯဆီတလဲ CPU ဆူ Binary code အအိဢ္တခါလီၯ. ဒ္န႔ဢ္အသိး monitor အပူၯစ့ဿ္ကီး အ၀ဲမၯ ကဆွဲ ကဆွီထီဢ္က့ၯ၀ဲ တဿ္ဖိတဿ္လံၯတခါလီၯ.

၉။ အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ Monitor တခါလီၯ. ပွၯကသ့ဢ္ညါအါတက့ဿ္လီၯ.

၁၀။ အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ Keyboard တခါလီၯ. လဿပဒိလံာ္အဂီဿ္လီၯ.

၁၁။ တဿ္ဂီၯအ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ Mouse လီၯ. တဿ္လဿ နအဲဢ္ဒိးသ့ဢ္ညါတခါအ၀ဲကဒုးနဲဢ္နၯလဿ interface အလိၯဒီး နဆီဢ္လီၯအီၯလီၯ.က်ိာ္ထံက့ၯအီၯလဿ တဿ္မံမီဿ္ဖိလဿ အခဢ္၀ဲ
www.kashee.net
9:51 PM

0 Responses to "ဂံဿ္ခီဢ္ထံး လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) ဟဢ္၀ဲ Components"

Post a Comment