ပကြဲး zwekabin font လဿ Gtalk န့ဿ္စ့ဿ္ကီးဧါ

0 Comments »

 ယသကိးတဂၯသံကြဿ္ယၯပကြဲးကညီက်ိာ္ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီ လဿGtalk ပူၯကန့ဿ္ကီးဧါ
သကိးဧဿပကြဲးအီၯန့ဿ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္နကဘဢ္ဖဿႏုာ္လီၯ keyboard installer မး
နဒိအီၯန့ဿ္လီၯ. ဒ္သိးနကြဲး ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီမ့ဿ္ဂ့ၯနဖးဇြဲကဘ့ဢ္ဖီမ့ဿ္ဂ့ၯလဿ Gtalk ပူၯ
ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯအဂီဿ္မၯအီၯဒ္တဿ္မၯက်ဲဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.

၁. အိးထီဢ္န Gtalk ဒီးလဿစုထြဲတကပၯန့ဢ္နကထံဢ္ settingsလီၯ.လဲၯခ်ံး
လီၯလဿ settings တက့ဿ္.၂. နကထံဢ္ဘဢ္ settings  box ကဟဲဖ်ါထီဢ္တခါဒီးလဲၯကဒီးဆူ change font န့ဢ္တက့ဿ္.
၃.နလဲၯလဿ change font မ့ဿ္၀ံၯဒီးလဿ font အက်ါန့ဢ္ဆီတလဲက့ၯအီၯဆူ zwekabin
fontတက့ဿ္.


နဃုထဿအီၯလဿ zwekabin font မ့ဿ္၀ံၯဒီးစံဢ္လီၯ ok ၀ံၯနတဿ္မၯကဲထီဢ္၀ဲလီၯ.
တဘ်ီအံၯဒုနမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးကြဲးကညီက်ိာ္ ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီန့ဢ္နလဲၯလဿန task bar လိၯဒီး
ဆီတလဲအီၯဆူ zweakbin font ဒီးနဒိအီၯန့ဿ္လီၯ.

ကြဿ္တဿ္ဂီၯအဒိလဿလာ္အံၯ...


9:08 PM

0 Responses to "ပကြဲး zwekabin font လဿ Gtalk န့ဿ္စ့ဿ္ကီးဧါ"

Post a Comment