တဿ္တီဢ္ထီဢ္ Windows XP အက်ိၯအက်ဲဒီး လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) အဂ့ဿ္အက်ိၯ လဿပၾကဿးသ့ဢ္ညါအီၯတဆံးတက့ဿ္.

0 Comments »

Windows XP Clean Installation

ပွၯလဿအသူ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) တဂၯန႔ဢ္ တဘ်ီဘ်ီန႔ဢ္ကထံဢ္၀ဲဒီး လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) တဿ္ဟးဂုၯ ဟးဂီၯတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴဢ္ထဿဢ္)အံၯမ့ဿ္ လဿ ဘဢ္တဿ္သူအီၯထဲ Electronic Device တခါဧိၯအဃိ တဿ္ဟး ဂုၯ ဟးဂီၯ လဿ အလီၯကမဿ ကမဢ္န႔ဢ္ တအိဢ္နီတမံၯဘဢ္. တဿ္ကီတဿ္ခဲလဿ ပထံဢ္ဘဢ္ အီၯအံၯ ဒ္သိး ပခီဖ်ိအီၯကန႔ဿ္ကသ့အဂီဿ္ ဆဿကတီဿ္မုဿ္မဆါတနံၯ တသ့တဘဢ္ ဒ္သိး န႔ဢ္ အရ့ဒိဢ္၀ဲလဿ ပမၯကဘဢ္သ့ အဆဿကတီဿ္ဟဲတုၯ၀ဲဒဢ္လံန႔ဢ္လီၯ. လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) ဟးဂီၯသ့လဿက်ဲအိဢ္၀ဲဒဢ္ ခံဘိလီၯ. မ့ဿ္၀ဲ--------

(1) Hardware
(2) Software
တဿ္ဟးဂုၯဟးဂီၯတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

Hardware
တဿ္ဟးဂုၯဟးဂီၯ----
Hardware တဿ္ဟးဂုၯဟးဂီၯအံၯ အိဢ္၀ဲအကလုာ္ကလုာ္လီၯ. ကဲထီဢ္အသးအါတက့ဿ္ လဿ Electronic Devices တဖဢ္ အဃိမ့ဿ္ ဟဲကဲ ထီဢ္အသးလဿ ပွၯထုးထီဢ္အီၯ အခီဢ္ထံးအဃိဧါ. ပွၯသူအီၯ နံဢ္လါတဖဢ္ ယံာ္တလဿကြံာ္အဃိဧါ. ခီဖ်ိလဿ လီဂံဿ္ဘါတဖဢ္ တဂဿဿ္တက်ဿၯအဃိ ဧါ. ပွၯလဿ အသူ၀ဲတဖဢ္ မ့ဿ္အဟဲကဲထီဢ္အသးလဿ တဿ္ကမၯကမဢ္အဃိဧါ. တဿ္ဟးဂုၯဟးဂီၯကဲထီဢ္အသးသ့ အိဢ္၀ဲ အကလုာ္ကလုာ္န႔ဢ္လီၯ.

Software
တဿ္ဟးဂုၯဟးဂီၯတဖဢ္
လီပွီဿ္စု(ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) အံၯ Software ၀ဲလဿ ဘဢ္တဿ္သူအီၯအိဢ္၀ဲ(၂)ကလုာ္လဿ ပနီၯဖးလီၯအီၯသ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္၀ဲ---
(1) Operating System
(2) Application Software
အိဢ္၀ဲ ခံကလုာ္န႔ဢ္လီၯ.

လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) တဿ္စးထီဢ္ ဃုထံဢ္န႔ဿ္အီၯလဿ Operating System တခါ လဿအလိဢ္၀ဲဒဢ္စ့ဿ္ ကီးန႔ဢ္လီၯ.
Operating System လဿတဿ္သူအီၯအါဒဢ္တက့ဿ္ ဒ္တဿ္ပာ္ဖ်ါထီဢ္အီၯလဿ လာ္အံၯ အသိးလီၯ.

(1) DOS 6.22
(2) Windows 3.1
(3) Windows 95
(4) Windows 98
(5) Windows ME
(6) Windows XP
(7) Windows NT
(8) Windows 2000
သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.

Windows 3.1 အံၯ တမ့ဿ္၀ဲ Operating System ဘဢ္. DOS 6.22 အံၯ ဒိးသ န႔ၯထီဢ္အသးဒီးသူအီၯလဿ Application Software တခါလီၯ. Windows လဿအအိဢ္တ့ဿ္တဖဢ္ တဿ္သူအီၯလဿ Operating System အပူၯန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ လဿ Windows NT ဒီး Windows 2000 တခီ မ့ဿ္၀ဲ Network Version တဖဢ္ လီၯ.
Word, Excel, PageMaker တဖဢ္အံၯမ့ဿ္၀ဲ Software တခါလဿ တဿ္သူအီၯလဿ Application Software အပူၯန႔ဢ္လီၯ. ပသူ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) မ့ဿ္အါထီဢ္န႔ဢ္ Application Software တဖဢ္ တဿ္ဂ့ဿ္ ကီကဟဲပဿဿ္ထီဢ္၀ဲ အါဒဢ္တဿ္တက့ဿ္ ပွၯ လဿ အသူ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) ပွၯ သးစဲ တဿ္တဖဢ္ ဘွါရွဲ၀ဲသ့လံန႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ ဆဢ္ မ့မ့ဿ္လဿ Windows XP တခီ တဿ္ကီတဿ္ခဲမ့ဿ္ဟဲအိဢ္ထီဢ္န႔ဢ္ ပွၯလဿ အသူ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) တဖဢ္ အနီဿ္ကစဿ္ဒဢ္၀ဲ က Installation ၀ဲအဂီဿ္ မၯ၀ဲတ ဘူဢ္အါအါဘဢ္န႔ဢ္ ကဲထီဢ္အသးသ့လီၯ. တဿ္န႔ဢ္အဃိ ဖဲလဿ Windows XP ဟး ဂီၯအဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ က်ဲလဿ ပၾကဿး အိဢ္ ပလီဿ္ပဒီပသးလဿ ပကထဿႏုာ္အီၯက န႔ဿ္အဂီဿ္ ကတဲပႜးဆိနၯန႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္၀ဲ ပကဘဢ္ Clean Installation တဖဢ္န႔ဢ္ လီၯ. ဒ္ပမၯ တဿ္ထဿႏုာ္ Windows XP Installation လဿ Hard Disk အသီအ ပူၯအသိး န႔ဢ္ ပကဘဢ္နီၯဖး Partition ဒီး Format ကြံာ္အီၯတဘ်ီဃီလဿ ပက ဘဢ္မၯအီၯန႔ဢ္လီၯ. မ့တမ့ဿ္ Hard Disk အသီဘဢ္ဒီး ကဲ၀ဲ Hard Disk အလီဿ္ လံၯ အဖီခိဢ္ ပမ့ဿ္ မၯ၀ဲ Installation န႔ဢ္ ပကဘဢ္ Format ၀ံၯမးမၯအီၯအဃိ Data ဟးဂီၯသ့၀ဲအဃိ ပ ဘဢ္ၾကဿးသ့ဢ္ညါဆိအီၯန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ဖဲ ပစးထီဢ္ နီၯဖးလီၯ၀ဲ Partition အဆဿကတီဿ္ ပကအိဢ္ဒီးတဿ္ပလီဿ္ပဒီ ဒီး ဘဢ္ မၯအီၯန႔ဢ္လီၯ.

ဒ္သိး ပသူ Hard Disk ကသ့အဂီဿ္ အဆဿကတဿဿ္ ပကဘဢ္နီၯဖးလီၯ Partition န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္ပကနီၯဖးလီၯအီၯလဿ FAT32 ဧါ. မ့တမ့ဿ္ NTFS ဧါ န႔ဢ္ ပကဘဢ္ ဆိကမိဢ္ဆိဃာ္အီၯလီၯ. ပကသူ Windows OS ပွဲၯကလုာ္လဲဢ္. ပဘဢ္ဆိကမိဢ္ ဆိဃာအီၯလီၯ. ပမ့ဿ္သူ Windows 98 တခီ ပကဘဢ္သူ၀ဲလဿ FAT32 န႔ဢ္လီၯ. နသူ Windows XP လဿ FAT32 မ့တမ့ဿ္ NTFS သ့ခံခါလဿာ္လီၯ. ပမ့ဿ္သူ ၀ဲဒဢ္ Windows OS ခံခါလဿာ္န႔ဢ္ အစွၯကတဿဿ္ နကဘဢ္ နီၯဖးလီၯ ၀ဲ Partition ခံခါ န႔ဢ္ ဂ့ၯဒိဢ္ကတဿဢ္လီၯ.
ခဲအံၯ ကတဲဘဢ္နၯလီၯ ပနီၯဖးလီၯ Partition လဿ NTFS အဃိ ပထဿႏုာ္လီၯ၀ဲ Windows 98, Windows ME တဖဢ္တန႔ဿ္၀ဲဘဢ္အဂ့ဿ္ ပကဘဢ္ပလီၯသးလီၯ.
ခီဖ်ိ ပထဿႏုာ္လီၯထဲ Windows XP တခါအဃိ ပနီၯဖးလီၯ Partition ထဲတခါဧိၯ န႔ဢ္ ဘဢ္ဘ်ီဘဢ္ဒါလံလီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ Windows XP တဿ္ဂ့ဿ္ကီမ့ဿ္ဟဲကဲ ထီဢ္န႔ဢ္ အခ့်ကတဿဿ္ဒီး အညီကတဿဿ္တခါန႔ဢ္ နကဘဢ္ Clean Installation တ ဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဒ္န႔ဢ္အသိး ပမၯ Clean Installation ၀ံၯ ပကဘဢ္ Format ဒံးအီၯ အဃိ ပမ့ဿ္သူ Partition ထဲတခါဧိၯန႔ဢ္ ဘဢ္သ့ဢ္သ့ဢ္ ပ Data ဟးဂီၯသ့၀ဲလီၯ. ဒ္ န႔ဢ္အသိး PageMaker လဿအဒိလီၯဃာ္ Documents Files တဖဢ္စ့ဿ္ကီး လဿ တဿ္ကလုဢ္တကပၯ Files တဖဢ္ဒီး ဘဢ္ထြဲလဿ Video တကပၯစ့ဿ္ကီး ပမ့ဿ္အဲဢ္ ပာ္ကီၯဃာ္အီၯန႔ဢ္ ပကဘဢ္နီၯဖးလီၯ Partition ခံဘ်ီတဘ်ီလဿ Data အပူၯန႔ဢ္ လီၯ. နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိး နီၯဖးလီၯ Data တခါအပူၯ Partition လဿ ကရူဿ္ဒဢ္၀ဲစုာ္စုာ္န႔ဢ္ နနီၯဖးလီၯအီၯ အါန႔ဿ္ဒံးခံခါသ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.
ခီဖ်ိသးလဿ ပကနီၯဖးလီၯ၀ဲ Partition ခံခါအဃိ လဿပ လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) အ ပူၯ ပကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Drive Letter လဿ"C:" ဒီး Drive "D:"အံၯန႔ဢ္လီၯ.
Windows XP လဿပကသူအီၯလဿ အသီအံၯ မ့ဿ္ပကထဿႏုာ္လီၯအီၯလဿ Drive "C:" အပူၯဧါ Drive "D:" အပူၯဧါန႔ဢ္ ပကဘဢ္ဆိကမိဢ္ဆိဃာ္အီၯလီၯ. Operating System အံၯ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ထဲလဿ နကသူအီၯလဿ Windows XP အဂီဿ္ ထဲတခါဧိၯ အဃိ ပမ့ဿ္ထဿႏုာ္လီၯ Windows XP လဿ Drive "C:" အပူၯန႔ဢ္ ဂ့ၯ ဒဢ္တက့ဿ္လီၯ. Data တဖဢ္ခဲလဿာ္ ပကထဿႏုာ္လီၯအီၯလဿ Drive "D:" အပူၯ န႔ဢ္လီၯ.
Windows XP Installation အိဢ္၀ဲဒဢ္ ခံကလုာ္န႔ဢ္လီၯ.မ့ဿ္ဒ္လာ္အံၯအသိးလီၯ.
(1) Full Version Installation
(2) Upgrade Installation
သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. Full Version Installation အိဢ္ ၀ဲဒဢ္ခံကလုာ္လီၯ. မ့ဿ္၀ဲ---
(1) Clean Installation
(2) Command Prompt Installation
သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. Hard Disk အသီလဿပကမၯ၀ဲဒဢ္ Installation တဿ္မၯအီၯအက်ိၯအက်ဲဒီး ပမၯ၀ဲ ဒဢ္ High Level Format ၀ံၯဒီးပထဿႏုာ္လီၯက်ဲအံၯ ဘဢ္တဿ္ကိးအီၯလဿ Clean Installationန႔ဢ္လီၯ.

Installing & Upgrading Windows
ဃုသ့ဢ္ညါဆိ Windows လဿ နက Install မ့တမ့ဿ္ Upgrade အီၯတက့ဿ္.
၁. အဆိကတဿဿ္ ပကသူ၀ဲဒဢ္ Windows အံၯ မ့ဿ္ လီပွီဿ္စု(ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) (CPU, RAM, HDD) အစွၯကတဿဿ္ကလိဢ္၀ဲဒဢ္လဲဢ္. အ၀ဲအံၯတဿ္ကိးအီၯလဿ Hardware Requirement န႔ဢ္လီၯ.
၂. ပသူ၀ဲဒဢ္ Windows ဒီး Hardware တဖဢ္မ့ဿ္အၾကဿးလိာ္အသးကစီဒီဧါ. ဘဢ္ လီဿ္ဘဢ္စးစ့ဿ္ကီးဧါ. အ၀ဲအံၯ ဘဢ္တဿ္ကိးအီၯလဿ Hardware ဒီး Software Compatibility န႔ဢ္လီၯ.

၃. မ့ဿ္ပကက့ၯ Install ကဒါက့ၯလဿ အခီဢ္ထံးဧါ. ပကမၯအီၯလဿ Clean Install မ့တမ့ဿ္ လဿအအိဢ္ဃာ္န႔ဢ္ မ့ဿ္ပကက့ၯ Upgrade အီၯဧါ.
၄. Data မ့ဿ္လိဢ္ဘဢ္၀ဲ လဿ ပကဘဢ္ Backup က့ၯအီၯန႔ဢ္ ပကဘဢ္က့ၯကိးက့ၯ အီၯလဿက်ဲဒ္လဲဢ္. အ၀ဲအံၯ စ့ဿ္ကီး ပကဘဢ္ ဆိကမိဢ္ဃာ္အီၯလီၯ.
၅. ဖဲလဿ ပမၯ၀ဲ Install အဆဿကတီဿ္ မ့ဿ္ပကဘဢ္မၯဒ္လဲဢ္ ဒီး ဃုထဿအီၯ ဒ္ လဲဢ္ အပတီဿ္တဖဢ္.
၆. မ့ဿ္ပကနီၯဖးလီၯ Hard Disk ထဲတခါလီဧါ. မ့ဿ္ပကနီၯဖးဒံး၀ဲ C:ဒီး D:ဒံး ဧါ. File System တခီပကသူအီၯဒ္လဲဢ္.
၇. ပကတီဢ္ထီဢ္ Windows ဒုမ့ဿ္လံ ဘဢ္ဆဢ္ မ့ဿ္ လီပွီဿ္စု(ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္)အ၀ဲအံၯ ပကသူဃာ္ဒီး Network ဧါ.
၈. လီပွီဿ္စု(ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္)အံၯ ပကသူ Windows လဿ ကီၯလၯ၀ါက်ိာ္ဧါ. ကႜဿမနံဢ္ က်ိာ္ဧါ. ယိၯက်ိာ္ဧါန႔ဢ္ ပကဘဢ္ဃုထဿ၀ဲဒဢ္ က်ိာ္တဖဢ္လီၯ. လဿပဃုထဿ က်ိာ္ အ၀ဲအံၯ အဖီခိဢ္ Currency ဒီး Keyboard Layout တဖဢ္ ကဆီတလဲအသးန႔ဢ္ လီၯ.
၉. ပမၯ၀ဲ Install မ့ဿ္၀ံၯန႔ဢ္ တဿ္လဿ ပကဘဢ္ပာ္ဖွိဢ္ဒီးမၯအီၯန႔ဢ္ ဒ္က်ဲ(၉)ဘိ လဿ ပဒုးသ့ဢ္ညါနၯလဿထးအံၯ အသိးလီၯ.

Entering Setup ProgramSystem BIOS အံၯ ဖဲပမၯ၀ဲ power on self test (Post) အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ CMOS setup program အံၯ ဟ့ဢ္ဒု၀ဲအခြဲးလဿ နကမၯ access န႔ဢ္လီၯ. ဖဲလဿ ပအိးထီဢ္ လီပွီဿ္စု(ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) ၀ံၯတယံာ္ဒံးဘဢ္အဆဿကတီဿ္ ဖဲပသမံသမိးကြဿ္ System memory အပူၯ ဒ္သိးပကႏုာ္လီၯဆူ setup အပူၯကသ့အဂီဿ္ ပကဘဢ္ ဆီဢ္၀ဲ key တခါခါလဿ အဒုးနဲဢ္ဃာ္၀ဲဒဢ္လဿ message
အံၯ screen အပူၯနက ထံဢ္၀ဲတခါခါန႔ဢ္လီၯ.


AMI Award ဒီး BIOS တဿ္ဖိတဿ္လံၯအဂၯလဿ ပသူအီၯတဖဢ္ Delete Key အံၯ မ့ဿ္၀ဲ လဿ ပကႏုာ္လီၯဆူ Setup အပူၯ မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ Standard key တခါဒီး မ့မ့ဿ္ လဿ အဂၯတခီ နကႏုာ္လီၯဆူ BIOS အပူၯ အါဒဢ္တက့ဿ္ မ့ဿ္၀ဲ F1 F2 F10 Esc သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. နကဘဢ္ဆီဢ္လီၯ၀ဲ Key သ့ဢ္တဖဢ္အံၯဒီးနႏုာ္လီၯ သ့လံန႔ဢ္လီၯ. ဖဲလဿ ပမၯကြဿ္၀ဲဒဢ္ Memory Test အဆဿကတီဿ္ ဒ္အဟ့ဢ္ဃာ္၀ဲ တဿ္ပနီဢ္ Key (အဒိ- Del) အံၯ ပမ့ဿ္ဆီဢ္လီၯအီၯန႔ဢ္ နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲဒဢ္ လဿ Menu တဖဢ္အပူၯ BIOS setup program တဖဢ္ အ Interface န႔ဢ္လီၯ. လဿ Interface အံၯ BIOS တနီၯနီၯ တဒ္သိးလိာ္အသးဘဢ္. ဒီးလီၯဆီလိာ္အသး အိဢ္၀ဲဒဢ္စ့ဿ္ကီးလီၯ.
အဒိ---
AMI - F1, Del, Ctrl+S
AST - Ctrl+Alt+Esc
Award - F1, F2, Del, Ctrl+Alt+Enter
Compaq- F10
Phoenix - F2, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+R, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+Q, Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+(+), Ctrl+Alt+(-)
IBM - PS1 Ctrl+Alt+I
တဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯ လီၯဆီလိာ္အသးသ့န႔ဢ္လီၯ.
လဿ Motherboard Manual အပူၯ Setup Program တဖဢ္ နကဘဢ္သူအီၯ ဒ္ လဲဢ္န႔ဢ္ အိဢ္၀ဲဒီးက်ဲလဿ အဒုးနဲဢ္နၯလဿ နကဘဢ္မၯအီၯန႔ဢ္ အိဢ္အါမးလီၯ. ဖဲ လဿ ပကဆီတလဲ၀ဲဒဢ္ Setting တခါခါလံဘ်ီန႔ဢ္ ပကဘဢ္ ပလီဿ္ပသးလီၯ. အဒိ ပမ့ဿ္မၯကမဢ္ဘဢ္၀ဲ Setting တခါခါလဿ အရ့ဒိဢ္န႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္ဒီး တဿ္ဂ့ဿ္ကီ အကလုာ္ကလုာ္လဿ ပစဲးဖီကဟဢ္ တမၯတဿ္ဘဢ္န႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ပ မ့ဿ္ ဆီတလဲ၀ဲဒဢ္ setting တခါခါလံဘ်ီန႔ဢ္ တခ်ဳးလဿ ပဆီတလဲအီၯဒံးဘဢ္န႔ဢ္ CMOS setting လဿအအိဢ္ဃာ္လဿ အနီဿ္ကစဿ္ဟဲပဢ္ဃုာ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္ ပကဘဢ္ ကြဲး နီဢ္ဃာ္အီၯလဿ လံာ္ကဘ်ံးအပူၯတခါခါန႔ဢ္ လိဢ္၀ဲဒဢ္လီၯ.System Boot Sequence
ခဲအံၯ ဒ္သိးနကနဿ္ပဿဿ္အါထီဢ္လဿ System BIOS တဿ္ဖံးတဿ္မၯအက်ိၯအက်ဲ အဂီဿ္ ဖဲပအိးထီဢ္၀ဲ computer power အဆဿကတီဿ္ ပစးထီဢ္ နဿ္ဟူဒီးထံဢ္ Operating System အပူၯ တဿ္ဖံးတဿ္မၯအက်ိၯအက်ဲလဿ BIOS အပူၯပတ တီဿ္ဘဢ္တပတီဿ္အံၯ လိဢ္၀ဲဒဢ္ လဿ ပကဘဢ္ရွဲပႜးအါထီဢ္နၯန႔ဢ္လီၯ.

When Power is applied to the computer
ဖဲလဿ ပအိးထီဢ္ Computer Power အဆဿကတီဿ္ Power Supply မၯတဿ္တ မၯတဿ္လဿ အဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စးန႔ဢ္ သမံမသမိးကြဿ္အီၯမ့ဿ္၀ံၯဒီး မ့ဿ္မၯတဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ န႔ဢ္ အ၀ဲ ကဒုးနဲဢ္နၯလဿ Power Good Signal န႔ဢ္လီၯ. Processor Timer Chip လဿအအိဢ္လဿ Motherboard အဖီခိဢ္အံၯ နမ့ဿ္ဒိးန႔ဿ္ဘဢ္၀ဲ Power Good Signal န႔ဢ္ ပတုာ္ကြံာ္ Processor reset ၀ံၯ စးထီဢ္မၯတဿ္သ့လံန႔ဢ္လီၯ. ညီႏုဿ္ဖဲ ပအိးထီဢ္ power အဆဿကတီဿ္န႔ဢ္ ပထုးထီဢ္န႔ဿ္ power good ကယံာ္၀ဲ တစဲး ကီး တုၯလဿ ၅ စဲးကီးန႔ဢ္လီၯ.
CMOS Setupလီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴဢ္ထဿဢ္) အပူၯ ဖဲလဿ ပထီထီဢ္ Hard Disk အသီအဆဿကတီဿ္ ပဘဢ္မၯန႔ဿ္၀ Auto Detect Hard Disk န႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ Pentium III, P4 Computer တခီ တလိဢ္လဿ နကဘဢ္မၯ Auto Detect Hard Disk လီၯလီၯဆီ ဆီဘဢ္. CMOS Setup ကဃုန႔ဿ္နၯ Hard Disk လဿ Auto ၀ံၯ ကမၯပွဲၯန႔ဿ္နၯ Cylinder, Head, Sector အံၯန႔ဢ္လီၯ. Model အပတီဿ္ဖုဢ္လဿ PI, PII Computer တခီ တသ့တဘဢ္ ဘဢ္ဒီး နကဘဢ္မၯ၀ဲ Auto Detect Hard Disk န႔ဢ္လီၯ.
(၁) ဖဲလဿ ပအိးထီဢ္၀ဲဒဢ္ Computer အ Post အဆဿကတီဿ္ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Del Key ၀ံၯ ႏုာ္လီၯဆူ CMOS setup အပူၯတက့ဿ္.ဒ္သိးဒီး နကႏုာ္လီၯဘဢ္ဆူ CMOS setup အဂီဿ္ Press DEL to run Setup အံၯ အ၀ဲ ကစံးနၯလဿ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Del Key အံၯ န႔ဢ္ အ၀ဲ ကဒုးနဲဢ္နၯလဿ Monitor အဖီလာ္အံၯန႔ဢ္လီၯ.


(၂) ဖဲလဿ ပထီထီဢ္၀ဲဒဢ္ Hard Disk အသီတဘ်ီလဿ္လဿ္ ပကဘဢ္မၯ၀ဲဒဢ္ Auto Detect Hard Disk အံၯန႔ဢ္လီၯ. ခီဖ်ိ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္္၀ဲ P4 အဃိ တလိဢ္လဿ ပကဘဢ္မၯ Auto Detect လီၯလီၯဆီဆီဘဢ္.(၃) ဖဲလဿ ပမၯ၀ဲ Auto Detect ၀ံၯတဘ်ီဃီ ပကဘဢ္ႏုာ္လီၯဆူ Advanced BIOS Feature Setup အံၯန႔ဢ္လီၯ.


တဿ္အရ့ဒိဢ္လဿ BIOS အပူၯ လီၯလီၯဆီဆီ အံၯ Navigation Options တဖဢ္ မ့ဿ္၀ဲ--လဿပကဃုထဿ၀ဲ Highlight Scroll အဖီခိဢ္၊ အဖီလာ္ အဂီဿ္ ပကဘဢ္ဃုထဿ၀ဲ UP and Down Arrow Key မ့တမ့ဿ္ Page Up or Page Down Key အံၯန႔ဢ္လီၯ.- Option လဿ ပ Select အီၯတဖဢ္ ဒ္သိး ပကႏုာ္လီၯအဂီဿ္ Enter Key လဿတဿ္ ဃုထဿအဂီဿ္.- လဿပကဟးထီဢ္အဂီဿ္ပကဘဢ္ဆီဢ္၀ဲဒဢ္ Esc Key အံၯန႔ဢ္လီၯ.- လဿပက Save ဃာ္အီၯ၀ံၯ ပကဟးထီဢ္ကြံာ္အဂီဿ္ ပကဘဢ္ဆီဢ္လီၯ၀ဲ F10 Key အံၯန႔ဢ္လီၯ.
(၃) နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Boot Sequence ဒ္လဿလာ္အံၯအသိးလီၯ.


Boot Sequence တနီၯ အ၀ဲကကဒုးနဲဢ္၀ဲ HDD-0 အံၯ ဒုးနဲဢ္၀ဲ Hard Disk အံၯ ခဿဢ္စးအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.
(၄) အဂီၯဖိလဿ ပထံဢ္ဘဢ္ တဖဢ္အံၯ လဿ 1st Boot Device = 1st FLOPPY DRIVE အဖီခိဢ္ ပမၯဃာ္၀ဲ Highlight ဒီးလဿ Floppy အပူၯ လဿပကဆီတလဲ၀ဲ ဒဢ္ CD-ROM အဂီဿ္ အိဢ္ဃုာ္၀ဲဒဢ္ဒီး Key (or) Key န႔ဢ္လီၯ. လဿပကတီဢ္ထီဢ္ Windows အဂီဿ္ First Boot Device အလီဿ္န႔ဢ္ ပကဘဢ္ ဆီတလဲက့ၯအီၯလဿ CD-ROM အံၯန႔ဢ္လီၯ. Second Boot တခီမ့ဿ္၀ဲ HDD-0 တသ့ဖဲအသ့ ကဘဢ္ အိဢ္၀ဲဒဢ္လီၯ. Windows XP အံၯ ဖဲလဿ ပထဿႏုာ္လီၯ CD-ROM Drive လဿ CMOS Setup အပူၯန႔ဢ္ Boot Sequence အံၯ CD-ROM န႔ဢ္ အိဢ္ဃာ္၀ဲလဿ First Boot Device အံၯ မၯဃာ္န႔ဿ္နၯန႔ဢ္လီၯ.
(၅) လဿ Boot Sequence အံၯ အပူၯန႔ဢ္ First Boot အံၯပဃုထဿဃာ္အီၯလဿ CD-ROM ၀ံၯ အဆဿကတီဿ္ ပဆီဢ္လီၯဃာ္၀ဲ Key အံၯဒီး ပႏုာ္လီၯဆူ Main Menu အံၯအပူၯန႔ဢ္လီၯ. လဿ ပက Save ဃာ္အီၯအဂီဿ္ ပဘဢ္ဆီဢ္လီၯ၀ဲ Key အံၯန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ဒ္ပဒုးနဲဢ္နၯလဿ တဿ္ဂီၯအသိး အ၀ဲကသံကြဿ္နၯ လဿ Save to CMOS and EXIT (Y or N) y အဆဿကတီဿ္ ပကဘဢ္ဃုထဿ၀ဲ "Y" Key ၀ံၯ ဆီဢ္လီၯ Enter Key အံၯတက့ဿ္. လဿ CMOS Setup အပူၯ တဿ္ လဿ ပဆီတလဲ၀ံၯတဖဢ္ Save ဃာ္က့ၯအီၯ၀ံၯ နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ လဿ Reboot အံၯန႔ဢ္လီၯ. ခီဖ်ိလဿ Save ဃာ္၀ဲဒဢ္ CMOS အံၯ ၀ံၯ၀ဲလံအဃိ ဟဲဒုးနဲဢ္နၯဒ္ အံၯန႔ဢ္လီၯ.


ဖဲန႔ဢ္အခါ ဒ္လဿလာ္အံၯအသိး လဿ ပကမၯ၀ဲ CD-Drive ဆူ Boot အံၯ အဂီဿ္ နကဘဢ္ဆီဢ္လီၯ၀ဲ Key တခါခါလဿ နအဲဢ္ဒိး အီၯအံၯ အ၀ဲ ကဆဲးဒုးနဲဢ္နၯန႔ဢ္ လီၯ. ဒ္အနဲဢ္လီၯဃာ္၀ဲအသိး ကလဲၯဆူညါအဂီဿ္ ပဆီဢ္လီၯ၀ဲဒဢ္ "Enter" အံၯ န႔ဢ္လီၯ.


၀ံၯတဘ်ီ ဒ္လဿလာ္အံၯအသိး Windows Files တဖဢ္ Copy ၀ဲမ့ဿ္၀ံၯဒီး အ၀ဲ မၯ Restart မ့ဿ္၀ံၯဒီး တလိဢ္လဿ ပကဘဢ္မၯ ၀ဲ CD ဒီး Boot အံၯလဿၯဘဢ္. လဿ တဿ္န႔ဢ္အဃိ အ၀ဲ မ့ဿ္ဟဲ လဿ "Press any key to boot from CD." အံၯန႔ဢ္ တလိဢ္လဿ နကဘဢ္ ဆီဢ္၀ဲဒဢ္ Key နီတခါလဿၯဘဢ္.


မ့ဿ္၀ံၯဒီး နကထံဢ္ဘဢ္ဒ္လဿလာ္အံၯအသိး Welcome Setup အံၯန႔ဢ္လီၯ. နမ့ဿ္ ဆီဢ္လီၯ၀ဲ Enter န႔ဢ္ နမ့ဿ္ဘဢ္သးလဿ Continue, Repair န႔ဢ္ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ R အံၯတက့ဿ္. လဿကဟးထီဢ္အဂီဿ္ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ F3 မ့ဿ္၀ံၯ ဒ္အ၀ဲဒုးနဲဢ္နၯအသိး ကဆဲးလဲၯဆူညါအဂီဿ္ ဆီဢ္ကဒီး "Enter" အံၯတက့ဿ္.


ဖဲန႔ဢ္၀ံၯ ဒ္လဿလာ္အံၯအသိး နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ License Agreement အံၯ ကသံ ကြဿ္နၯလဿ နတဿ္ဘဢ္သး အဂ့ဿ္ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "F8" Key အံၯတက့ဿ္.

၀ံၯ ဒီး ကဆဲးလဲၯဆူမဲာ္ညါအဂီဿ္ နကဘဢ္ ဆီဢ္လီၯ၀ဲ "Enter" Key အံၯန႔ဢ္လီၯ.ဖဲန႔ဢ္အဆဿကတီဿ္ လဿပကထဿႏုာ္လီၯ Windows XP အဂီဿ္ နကဘဢ္ဃုထဿ၀ဲ Drive န႔ဢ္လီၯ. ဒ္တဿ္ဂီၯလဿ အဒုးနဲဢ္နၯအံၯ အသိး နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲလဿ Unpartitioned Space 16379 MB အံၯန႔ဢ္လီၯ. ဖဲလဿ ပနီၯဖးလီၯ Partition အခါ ပကဘဢ္ဃုထဿ၀ဲ Create ဒီး Delete ခံခါ အံၯ ပကဘဢ္သူအီလဿ Menu အံၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. Create အံၯ ဖဲလဿ ပနီၯဖးလီၯ Partition ၀ံၯ အခါ Delete အံၯ ဘဢ္တဿ္သူအီၯလဿ တဿ္ထူးသံကြံာ္ Partition အံၯန႔ဢ္လီၯ. ပမ့ဿ္တနီၯဖး ဘဢ္ဒံး ၀ဲ Partition အံၯဒံးဘဢ္န႔ဢ္ ပကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Create Menu ၀ံၯ ဖဲလဿ ပနီၯဖးလီၯ Partition အခါ နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Delete Menu အံၯန႔ဢ္လီၯ. Hard Disk လဿ အအိဢ္ဒီး Data တဖဢ္တခီ Partition အံၯ ပမ့ဿ္ မၯဘဢ္ Delete အံၯန႔ဢ္ Software ဒီး Data လဿအအိဢ္လဿ Hard Disk အပူၯတဖဢ္ ကဟးဂီၯ ကြံာ္၀ဲ ခဲလဿာ္န႔ဢ္လီၯ.

နမ့ဿ္တဘဢ္သးနီၯဖးလီၯ၀ဲ Partition တခီ နမ့ဿ္ဘဢ္သးပာ္အီၯထဲတခါန႔ဢ္ နဆီဢ္ လီၯ၀ဲ "Enter" Key အံၯသ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဒ္ Maximum Size အသိးအ၀ဲ ကနီၯဖး လီၯန႔ဿ္နၯ Partition အံၯန႔ဢ္လီၯ.နမ့ဿ္ဘဢ္သးနီၯဖးလီၯ၀ဲ Hard Disk အံၯလဿ Partition တခီ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "C" Key အံၯတက့ဿ္. မ့တမ့ဿ္ နမ့ဿ္ဟးထီဢ္ကြံာ္တခီ ဒ္အ၀ဲဒုးနဲဢ္အသိး ဆီဢ္လီၯ "F3" Key အံၯ ကဟဲဖ်ါထီဢ္ကဒီးတဘ်ီန႔ဢ္လီၯ. လဿ Partition အံၯအပူၯ ကအိဢ္၀ဲ C: ဒီး D: ခံခါန႔ဢ္လီၯ. လဿ C: အပူၯ နကတီဢ္ ထီဢ္၀ဲ Windows ဒီး Softwares အဂုၯအဂၯန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ D: အပူၯတခီ လဿ ပကမၯ၀ဲ Data Backup အဂီဿ္ လဿ Create အံၯ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "C" Key အံၯတက့ဿ္.


၀ံၯအလီဿ္ခံ ခီဖ်ိလလဿ ပနီၯဖးလီၯအီၯ ခံကူာ္အဃိ 16379 MB အံၯ ဆီဢ္လီၯ Back Space အံၯလဿ ကထူးသံကြံာ္အီၯအဂီဿ္လီၯ. လဿနကနီၯဖးလီၯ Partition Size အဂီဿ္ ခဲအံၯ ဒိလီၯပႜးန႔ဿ္နၯလံန႔ဢ္လီၯ. အဒိ နမ့ဿ္ဘဢ္သးပာ္အီၯ ပွဲၯသိးသိး န႔ဢ္ နကဘဢ္ဆီဢ္လီၯ၀ဲ 8190 အံၯန႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္၀ံၯဒီး ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "Enter" Key အံၯတက့ဿ္.ခံခါတခါ လဿပကနီၯဖးလီၯ Partition အဂီဿ္ပကဘဢ္ဃုထဿ၀ဲ Unpartitioned Space ၀ံၯ လဿပကမၯ Create အံၯ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ "C" Key အံၯတက့ဿ္. မ့ဿ္၀ံၯ အလီဿ္ခံ ဆီဢ္လီၯ "Enter" Key အံၯတက့ဿ္. ပနီၯဖးလီၯ Partition ခံခါ၀ံၯအ လီဿ္ခံ Windows XP အံၯ လဿ Drive C: ဒီး Drive D: အံၯ အပူၯ ကြဿ္လဿ န အဲဢ္ဒိးထဿႏုာ္တခါခါလဿ နဘဢ္သးန႔ဢ္သ့၀ဲလီၯ. လဿပက Install လီၯ၀ဲ Windows XP ခဲအံၯ ပဃုထဿ၀ဲဒဢ္ လဿ Drive C: ၀ံၯဆီဢ္လီၯ၀ဲဒဢ္ "Enter" Key အံၯန႔ဢ္လီၯ.
ဖဲန႔ဢ္အခါ ဒ္ပပႜးနၯလဿလာ္အံၯအသိး နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Format Partition အံၯန႔ဢ္ လီၯ. ခီဖ်ိပနီၯဖးလီၯ Partition ၀ံၯလံအဃိ ပကဘဢ္ Format က့ၯအီၯန႔ဢ္လီၯ. နကထံဢ္ဘဢ္ Format အိဢ္၀ဲ ဖဲအံၯ ၄ ကလုာ္န႔ဢ္လီၯ. နကနီၯဖးလီၯအီၯလဿ NTFS မ့တမ့ဿ္ FAT အံၯဧါ. ဖဲန႔ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ တဿ္သံကြဿ္လဿ Quick Format အံၯန႔ဢ္လီၯ.FATHard Drive မ့ဿ္စွၯန႔ဿ္2GB တခီ ပ Format အီၯလဿ FAT န႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္အါန႔ဢ္ 2GB တခီ မၯအီၯလဿ FAT32 န႔ဢ္တက့ဿ္. ဆဿကတီဿ္မုဿ္မဆါတနံၯအံၯ FAT (FAT16) အံၯ တဿ္တသူအီၯအါအါလဿၯဘဢ္. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ နကထံဢ္ဘဢ္ လဿ FAT32 အံၯ အါတက့ဿ္န႔ဢ္လီၯ. ပနီၯဖးလီၯ၀ဲ Partition မ့ဿ္၀ံၯခံခါလံတဘ်ီ န႔ဢ္ တခါပကပာ္အီၯလဿ FAT32 ဒီးအဂၯတခါ NTFS န႔ဢ္ လဿ FAT32 အပူၯ န တထံဢ္၀ဲ NTFS အံၯဘဢ္ဒီး နသူအီၯတသ့စ့ဿ္ကီးဘဢ္န႔ဢ္လီၯ.

NTFSမ့မ့ဿ္လဿ Windows 2000 အ NTFS တခီ မ့ဿ္၀ဲ
(NTFS 5) အံၯန႔ဢ္လီၯ. Windows 4.0 တခီ (NTFS 4) ကဘဢ္ဂ့ၯန႔ဿ္ မ့တမ့ဿ္ NTFS 4 အံၯ မၯတဿ္တ န႔ဿ္ ကအိဢ္၀ဲတဆံးတက့ဿ္လီၯ. အ၀ဲအံၯ ပွၯလဿ အသူ Hard Disk Space တဖဢ္ ဒ္အသူ၀ဲအသိး နီၯဖးလီၯန႔ဿ္၀ဲ သ့လီၯ.လဿ Hard Drive အပူၯ File and Folder အံၯလဿ တဿ္ဘံဢ္တဿ္ဘဿအဂီဿ္နမၯ၀ဲ Encrypt အံၯ သ့စ့ဿ္ကီးလီၯ. Windows 2000 အ Dynamic Disk Configuration အံၯအ၀ဲ က Support န႔ဿ္ နၯန႔ဢ္လီၯ. လဿ နခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အပူၯ နမ့ဿ္သူ Windows System ထဲတခါဧိၯလီ န႔ဢ္ နသူ၀ဲ NTFS အံၯ အဂ့ၯကတဿဿ္လီၯ. ဒီး Local File Security စ့ဿ္ကီး နက န႔ဿ္ဘဢ္စ့ဿ္ကီးလီၯ.

Quick Format အံၯ မ့ဿ္၀ဲ Partition လဿပ Format အီၯ၀ံၯတဘ်ီလံအဂီဿ္န႔ဢ္ လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ပဃုထဿ၀ဲဒဢ္ "Format the partition using the NTFS file system" အံၯန႔ဢ္လီၯ.
ဒ္နထံဢ္ဘဢ္တဿ္ဂီၯဒုးနဲဢ္နၯလဿလာ္အံၯအသိး နကထံဢ္ဘဢ္၀ဲ Format အံၯန႔ဢ္လီၯ. Windows XP အံၯ က Format န႔ဿ္နၯဒဢ္ထဲ Drive C: တခါဧိၯလီၯ. မ့မ့ဿ္လဿ Drive D: တခီ ပတီဢ္ထီဢ္၀ဲ Windows XP မ့ဿ္၀ံၯမးဒီး ပနီဿ္ကစဿ္ ကဘဢ္ Format က့ၯအီၯန႔ဢ္လီၯ.Format မ့ဿ္၀ံၯအဆဿကတီဿ္ နကထံဢ္ဘဢ္လဿ Windows XP Files တဖဢ္ က Copy ၀ဲ CD-ROM ဆူ Hard Disk အပူၯန႔ဢ္လီၯ.


နကဘဢ္အိဢ္ခိး၀ဲအမၯတဿ္လဿအမ့ဿ္Copyအံၯဖဲဆဿကတီဿ္ဖုဢ္ကိာ္အပူၯန႔ဢ္လီၯ.

ဖဲန႔ဢ္အဆဿကတီဿ္ဒ္ အဒုးနဲဢ္နၯလဿ လာ္အံၯ အသိး Windows အဂီဿ္ Configuration လဿ အလိဢ္၀ဲတဖဢ္ စးထီဢ္မၯ၀ဲလံန႔ဢ္လီၯ.


Files လဿအလိဢ္၀ဲတဖဢ္ Copy ၀ဲမ့ဿ္၀ံၯဒီး ဒ္အဖ်ါလဿလာ္အံၯအသိး က Restart အသးန႔ဢ္လီၯ.


Computer Restart မ့ဿ္၀ံၯအလီဿ္ခံ "Press any key to boot from CD....." အံၯ ကဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ နတဘဢ္ဆီဢ္ Key နီတခါလဿၯဘဢ္. အဃိ အရ့ဒိဢ္ လဿ နကဘဢ္ပလီဿ္နသးန႔ဢ္လီၯ္.
ဒ္တဿ္ဂီၯဒုးနဲဢ္နၯအသိး နကထံဢ္ဘဢ္လဿ Windows XP Logo အံၯ ဟဲဖ်ါ ထီဢ္၀ဲ ဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.


ဖဲန႔ဢ္အခါ ဒ္လဿလာ္အံၯအသိး Windows XP အံၯ က၀ံၯ၀ဲလဿ39 Minutes အံၯ န႔ဢ္လီၯ.တဿ္လဿနထံဢ္ဘဢ္လဿလာ္အံၯ မ့ဿ္၀ဲ Windows XP Setup လဿအလိဢ္၀ဲ Files တဖဢ္ Copy ၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.


ဒ္တဿ္ဂီၯလဿ အဒုးနဲဢ္နၯလဿလာ္အံၯ Regional and Language Options ဟဲဖ်ါ ထီဢ္၀ဲဒဢ္လံ ခီဖ်ိလဿ ပကမၯအီၯဒ္ Default အသိး လဿ Next အဖီခိဢ္ အံၯ ဆီဢ္ လီၯဘဢ္အီၯတက့ဿ္.


ဒ္တဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯအသိး ပွၯလဿ Installation လီၯတဿ္ဒီး အမံၯဃုာ္ဒီး တဿ္ ကရဿကရိ ဃ့၀ဲအံၯန႔ဢ္ Name ဒီး Organization အံၯ ထဿႏုာ္လီၯ အမံၯတခါခါ လဿနဘဢ္သူဢ္ဘဢ္သးအီၯ ခီပနံဢ္တခါခါသ့၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.

၀ံၯကဒီး ဒ္တဿ္ဂီၯဒုးနဲဢ္နၯအသိး နကဘဢ္ထဿႏုာ္လီၯ Windows XP အ Product Key အံၯန႔ဢ္လီၯ.၀ံၯဒီး ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Next အံၯတက့ဿ္.ဖဲန႔ဢ္အခါ ဒ္နထံဢ္လဿလာ္အံၯအသိး အ၀ဲကဃ့နၯ Computer Name အံၯအဃိ ထဿႏုာ္လီၯ မံၯတခါခါလဿ နဘဢ္သူဢ္ဘဢ္သးအီၯတက့ဿ္. မ့ဿ္၀ံၯဒီး အ၀ဲကဃ့နၯ Administrator Passward ဒီး Confirm Passward အံၯ နကဘဢ္ထဿႏုာ္လီၯ Passward တခါခါလဿ နဘဢ္သူဢ္ဘဢ္သးအီၯလဿ အဒ္သိးလိာ္အသးန႔ဢ္လီၯ.

လဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ တဿ္ဘံဢ္တဿ္ဘဿအဂီဿ္ ဒ္သိး ကဘံဢ္ကဘဿ၀ဲ ကသ့အဂီဿ္ တဘဢ္ပာ္လီၯဟိ Passward ဒ္အံၯတဂ့ၯ မ့မ့ဿ္တခီ ထဿႏုာ္လီၯ Passward ဂ့ၯဂ့ၯဖိတခါန႔ဢ္တက့ဿ္. အဒိ- passward လဿ အကဘံဢ္ကဘဿအဂီဿ္ Letters တဖဢ္ဒီး နီဢ္ဂံဿ္ ဃုာ္ဒီး Symbols တဖဢ္ကဘဢ္ပဢ္ဃုာ္ ဒ္သိး Dictionary အလံာ္ ဖး၀ဲသုတဘဢ္တဂ့ၯအဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. အဒိ- ပဒုးနဲဢ္နၯလဿ ဒ္လဿလာ္အံၯအသိးလီၯ.
  • p@9f?a9e
  • j7$Pru#?
  • gExjf$n4
  • 2!hW&rat
  • M@K3if%s

၀ံၯဒီး ဒ္လဿလာ္အံၯအသိး အ၀ဲကသံကြဿ္နၯလဿ Date and Time Settings အံၯန႔ဢ္လီၯ. ဆီဢ္လီၯဘဢ္လဿ Next အံၯအလိၯတက့ဿ္.


ဖဲန႔ဢ္အဆဿကတီဿ္ မ့ဿ္သံကြဿ္နၯလဿ Network Settings အခါ ဃုထဿ္ဘဢ္ Typical Settings ၀ံၯ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Next အံၯတက့ဿ္.


အဒိ Workgroup ဒီး Domain Setting တဖဢ္ မ့ဿ္ဟဲပဿဿ္ထီဢ္ကဒီးန႔ဢ္ မၯဒ္ အဟဲ ပဢ္ဃုာ္လဿအခီဢ္ထံးဒဢ္၀ဲ Default Settings အံၯတက့ဿ္. ၀ံၯဒီး နကဘဢ္ ဆီဢ္လီၯကဒီး Next အံၯန႔ဢ္လီၯ. လဿပကမၯ၀ဲ Network အဂီဿ္ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ တဖ်ဿဢ္ဒီးတဖ်ဿဢ္ Workgroup Name ကဘဢ္ဒံးသိးလိာ္အသးန႔ဢ္လီၯ. မ့မ့ဿ္ လဿ Computer Name တခီတဖ်ဿဢ္ဒီးတဖ်ဿဢ္အမံၯန႔ဢ္လီၯ.
ဖဲလဿ Finalizing Installation ၀ံၯအဆဿကတီဿ္ computer က Restart အသး ခံဘ်ီတဘ်ီန႔ဢ္လီၯ. မ့ဿ္ဟဲဖ်ါထီဢ္လဿ "Press any key to boot from CD....." နာ္သက့ တဘဢ္ဆီဢ္ Key နီတခါဘဢ္.

ဖဲန႔ဢ္အခါ ဒ္တဿ္ဂီၯဖ်ါလာ္အသိး လဿနကဆီတလဲ၀ဲ Computer Screen Resolution အဂီဿ္အံၯ Windows XP ကဟးဃုန႔ဿ္နၯန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ဒ္ Windows XP ဟ့ဢ္ကူဢ္နၯအသိး Screen Resolution အစွၯကတဿဿ္ နက ဘဢ္ပာ္အီၯဖဲ 800x600 Setting အံၯန႔ဢ္လီၯ.


ဆီဢ္လီၯဘဢ္ OK အံၯဒီး ကဆဲးလဲၯကဒီးဆူမဲာ္ညါန႔ဢ္လီၯ.Windows XP Logo ဟဲဖ်ါထီဢ္လံ နကထံဢ္ဘဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အံၯအသိး Welcome Screen မ့ဿ္ဟဲဖ်ါထီဢ္န႔ဢ္ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Next အံၯတက့ဿ္.


၀ံၯအလီဿ္ခံ မ့ဿ္ဃ့နၯလဿ Internet Connection အခါ ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Skip ဒီး လဲၯတလဿကြံာ္အီၯတက့ဿ္.


ဖဲန႔ဢ္အခါ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အပူၯ Internet မ့တမ့ဿ္ Network ကဟဲပဿဿ္ထီဢ္ကဒီးတ ခါလီၯ. ဃုထဿ Skip ဒီးဆီဢ္လီၯဘဢ္အီၯတက့ဿ္.


၀ံၯဒီး အ၀ဲ ကဃ့နၯလဿ Register န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ဆီဢ္လီၯလဿ "No not at this time" ဒီးလဲၯကဒီးဆူမဲာ္ညါတက့ဿ္.Login (တဿ္ဟ့ဢ္ခြဲး)
Windows Version တခါဂ့ၯတခါဂ့ၯ computer တဖ်ဿဢ္အပူၯ ပသူ၀ဲဒဢ္ User န႔ဿ္ တဘ်ဳးဂၯ ဒ္ Setting လဿပဘဢ္သးအသိး ပႏုာ္လီၯသ့လီၯ. ဒ္သိးဒီး ကဟဲ ကဲထီဢ္အသးဒ္အံၯန႔ဢ္ Windows ဟဲထီဢ္ သီသီဒီး နကႏုာ္လီၯဆူ Windows အ ဂီဿ္ နကဘဢ္ Login န႔ဢ္လီၯ. ပွၯတနီၯ ကသူဒဢ္ထဲအနီဿ္ကစဿ္တဂၯလီၯ. အဃိ တမၯ၀ဲ Login Box ဘဢ္. အသူစ့ဿ္ကီး၀ဲ Password အဃိ တလိဢ္ Login ဘဢ္ဒီး Desktop ကဟဲဖ်ါထီဢ္တဘ်ီဃီန႔ဢ္လီၯ.
၀ံၯဒီး Windows XP အံၯ လဿနခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အပူၯ အ၀ဲကဒုးနဲဢ္နၯလဿ Default User Name အံၯလဿ နကထဿႏုာ္လီၯ မံၯတခါခါန႔ဢ္လီၯ. အဒိ နကသူ၀ဲ User Names ၅ ဂၯဒီးဘဢ္ဆဢ္ Installation မ့ဿ္၀ံၯသနာ္က့ နက့ၯမၯအါထီဢ္ကဒီးသ့ ၀ဲလီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အခိ Your name တဿ္လီၯဟိ အပူၯ ပကမၯပွဲၯ မံၯတခါခါလဿ ပအဲဢ္ဒိးထဿႏုာ္အီၯန႔ဢ္လီၯ. ၀ံၯဒီး ပကဆီဢ္လီၯ Next ၀ံၯလဲၯကဒီးဆူညါန႔ဢ္လီၯ.


ဖဲန႔ဢ္ ဒ္တဿ္ဂီၯဒုးနဲဢ္နၯအသိး Thank you ကဟဲဖ်ါထီဢ္၀ဲ လဿ Windows XP Installation မၯတဿ္၀ံၯလံလဿတဘ်ီညါအံၯန႔ဢ္လီၯ. ဆီဢ္လီၯဘဢ္ Finish အံၯ တက့ဿ္.


Welcome Screen ကဟဲဖ်ါထီဢ္၀ဲဃုာ္ဒီး Windows XP ဟဲထီဢ္၀ဲဒဢ္လံန႔ဢ္လီၯ.

ခဲအံၯ Windows XP ကဟဲဖ်ါထီဢ္၀ဲဒဢ္လဿ Desktop အလိၯလံန႔ဢ္လီၯ. Desktop အံၯမ့ဿ္၀ဲ ဖဲလဿ Windows ဟဲထီဢ္အဆိကတဿဿ္တဘ်ီဖဲ ပွၯလဿ အသူ ၀ဲတဖဢ္ ကထံဢ္၀ဲလဿ Interface အပူၯန႔ဢ္လီၯ. Desktop အံၯမ့ဿ္၀ဲ ဂံဿ္ခီဢ္ထံး ယဢ္ဘ်းသ ဒဿတဘ့ဢ္န႔ဢ္လီၯ. ပွၯဂၯမ့ဿ္၀ဲထီဢ္သနာ္က့ ပွၯကဖ်ါလဿ အလိၯလီၯ. အဃိသတးဒီး ယနာ္သပွဿ္ကတဿဿ္လဿ ပွၯကိးဂၯဒဲး ကသူ၀ဲ Windows XP Installation ကသ့ဂ့ၯဂ့ၯဒီး ညီညီဖိလဿ နဂီဿ္န႔ဢ္ယနာ္သပွဿ္ကတဿဿ္န႔ဢ္လီၯ.


3:20 PM

0 Responses to "တဿ္တီဢ္ထီဢ္ Windows XP အက်ိၯအက်ဲဒီး လီပွီဿ္စု (ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္) အဂ့ဿ္အက်ိၯ လဿပၾကဿးသ့ဢ္ညါအီၯတဆံးတက့ဿ္."

Post a Comment