ပထဿႏုာ္လီၯ Window မ့ဿ္၀ံၯ Software လဿအလိဢ္သ့ဢ္တဖဢ္

0 Comments »

ပထဿႏုာ္လီၯ Window လဿ Computer ပူၯမ့ဿ္၀ံၯဒီး Software လဿအလိဢ္သ့ဢ္တဖဢ္ပဘဢ္ဟးကြဿ္ဃုအီၯလဿတဿ္လီဿ္အါတီၯဒီးဟံန႔ဢ္အီၯဒီးထဿႏုာ္ Install လီၯအီၯလဿ Computer ပူၯန႔ဢ္လီၯ.အဃိသတးဒီးပလီၯဘွံး လဿပဘဢ္ဟးကြဿ္ဃု Software လဿအလိဢ္သ့ဢ္တဖဢ္န႔ဢ္လီၯ.ဒံးသိးဒီးပသုတဟးလူၯကြဿ္ဃုဘဢ္ Software သ့ဢ္တဖဢ္လဿတဿ္လီဿ္အါတီၯအဂီဿ္…လဲၯဒီးဘံးလီၯဘဢ္ဖဲတဿ္ဖီလာ္ Download လံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္တဿ္ပနီဢ္အလိၯဒီးနကထံဢ္ဘဢ္ Software အိဢ္အါမးလဿနဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ. Post By :
8:01 PM

0 Responses to "ပထဿႏုာ္လီၯ Window မ့ဿ္၀ံၯ Software လဿအလိဢ္သ့ဢ္တဖဢ္"

Post a Comment