ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီ (မ့) ကညီက်ိာ္ကဖ်ါလဿ notepad ပူၯဂ့ၯဂ့ၯ

0 Comments »
ယအဲဢ္ဒိးကြဲးဘဢ္ဃးဒီး Notepad အဂ့ဿ္တစဲးလီၯ. ပွၯကိးဂၯဒဲးမ့ဿ္ပာ္သူဢ္ပာ္သးန့ဢ္ကထံဢ္
ဘဢ္၀ဲလီၯတဿ္လဿကညီက်ိာ္မ့ဿ္ဂ့ၯပယီၯက်ိာ္မ့ဿ္ဂ့ၯနမ့ဿ္ကြဲးအီၯလဿ notepad ပူၯမ့ဿ္ဂ့ၯန
လဲၯခီဖံဢ္တဿ္ကြဲးတခါခါလဿကညီ၀ံၯနလဲၯ  paste လီၯလဿ notepad ပူၯန့ဢ္ကညီက်ိာ္တ
ဖ်ါဘဢ္အဃိဒ္သိးကညီက်ိာ္ကဖ်ါလဿnotepad ပူၯဂ့ၯဂ့ၯန့ဢ္နကဘဢ္လဲၯဆီတလဲ font လဿ
notepad ပူၯမးနဖးမ့တမ့ဿ္နကြဲးကညီက်ိာ္ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.

ကြဿ္အဒိလဿလာ္အံၯကညီက်ိာ္လဿယကြဲးအီၯလဿ zwekabin font အံၯတဖ်ါဘဢ္.

အဃိနလဲၯဆူ format ၀ံၯလဲၯဆူ font ၀ံၯဆီတလဲက့ၯအီၯဆူ zwekabin font မ့
font တခါခါလဿနသူအီၯတက့ဿ္.


နကြဲးတဿ္မ့ဿ္၀ံၯတခီဖဲနက save က့ၯအီၯန့ဢ္လဲၯဃုထဿအီၯလဿ UTF 8 တက့ဿ္တဘဢ္လဲၯဃု
ထဿအီၯလဿ ANSI ဘဢ္. နမ့ဿ္ save အီၯဒီးဟ့ဢ္အီၯလဿ ANSI န့ဢ္န save အီၯမ့ဿ္၀ံၯဖဲနအိးထီဢ္
ဖးက့ၯအီၯအခါကညီက်ိာ္တဖ်ါလဿာ္ဘဢ္.အဃိပာ္သူဢ္ပာ္သးအီၯတက့ဿ္


နမၯတဿ္သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလီၯ. တမ့ဿ္ထဲ zwekabin
font တခါဘဢ္ font အဂၯသ့ဢ္တဖဢ္စ့ဿ္ကီးနဘဢ္မၯအီၯဒ္အံၯလီၯ.1:05 AM

0 Responses to "ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီ (မ့) ကညီက်ိာ္ကဖ်ါလဿ notepad ပူၯဂ့ၯဂ့ၯ"

Post a Comment