I Phone 5 လဿ တရူးထံကီဿ္

0 Comments »
တရူးထံကီဿ္မ့ဿ္ထံကီဿ္တဘ့ဢ္လဿဟးမၯဒိန႔ဢ္ပွၯတဿ္ဖိတဿ္လံၯန႔ဢ္လီၯ.နံဢ္လဿကဟဲ၂၀၁၂ န႔ဢ္Apple companyစံး၀ဲလဿကထုးထီဢ္I Phone 5 န႔ဢ္လီၯဘဢ္ဆဢ္တထုးထီဢ္ရၯလီၯ၀ဲဒံးဘဢ္..တရူးထံကီဿ္တခီထုးထီဢ္ရၯလီၯ၀ဲ ဒီးဆါ၀ဲI Phone 5 လံန႔ဢ္လီၯ.တရူးထံကီဿ္ထုးထီဢ္၀ဲ I Phone 5တခါအံၯဒံးသိးတဿ္သဘံဢ္သဘုဢ္သုတအိဢ္ထီဢ္ဒီးApple company အဂီဿ္လဿ I Phone 5 အမံၯအလီဿ္န႔ဢ္ထဿႏုာ္အါထီဢ္၀ဲ(H)တဖ်ဿဢ္န႔ဢ္လီၯ.အဃိသတးဒီးကဲထီဢ္၀ဲ HI Phone 5 န႔ဢ္လီၯ.ဘဢ္ဆဢ္သူ၀ဲဒဢ္Apple အတဿ္ပနီဢ္ဖဲ Phone အလီဿ္ခံဒီးဖဲ Batteryအလိၯန႔ဢ္ကြဲးလီၯ၀ဲ I Phone 5 န႔ဢ္လီၯ.
I Phone 5 တဖ်ဿဢ္အပွ့ၯန႔ဢ္မ့ဿ္၀ဲဒဢ္တရူးစ့(၂၀၀) ယိဢ္ဒီးမ့မ့ဿ္ကီဿ္အမဲရကၯဒီလဢ္န႔ဢ္ကလီၯလဲ၀ဲဒဢ္ (၃၁) ဒီလဢ္န႔ဢ္လီၯ.ပမ့ဿ္လီကီဒီးကြဿ္ကီတရူးကီဿ္ I Phone 5 န႔ဢ္လဲၯဆူ taobao.com ဒီးဖဲတဿ္ကြဿ္ဃုအလီဿ္န႔ဢ္ဒိလီၯ I Phone 5 ဒီးနကထံဢ္ဘဢ္အီၯလီၯ. Post By :

8:23 PM

0 Responses to "I Phone 5 လဿ တရူးထံကီဿ္"

Post a Comment