G-talk လဿတဿ္မၯညီထီဢ္အီၯ

0 Comments »

G-talk လဿမုဿ္မဆါတနံၯအံၯ ပွၯသူ၀ဲအိဢ္အါမးလီၯ. ဘဢ္ဆဢ္ ယဲ ယသူမုာ္ဒဢ္လဿ တလိဢ္ Install ဘဢ္အဃိ ဘဢ္သ့ဢ္သ့ဢ္ ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အလိာ္ကြဲ G-talk ဆူဢ္တဖဢ္ ဟဲဢ္... ဟဲဢ္.... ဟဲဢ္.... မ့သးလီဒီး အဲဢ္ဒိးသူတခီ ဟံးန႔ဿ္ ဘဢ္အီၯသ့လီၯ. လဿနဂီဿ္ ကညီထီဢ္၀ဲ ခီဖ်ိလဿ တလိဢ္လဿ နကဘဢ္ Install အီၯလဿၯဘဢ္. နအိးထီဢ္တဘ်ီ ဃီ ဒီး နသူသ့လီၯ.
Download ဘဢ္အီၯဖဲအံၯတက့ဿ္.
2:31 PM

0 Responses to "G-talk လဿတဿ္မၯညီထီဢ္အီၯ"

Post a Comment